Realizované projekty do roku 2008

  

Názov projektu:

Poradenstvo pre samosprávy o podmienkach a možnostiach financovania projektov z národných a európskych zdrojov v roku 2008 pre rozvoj vidieka v BBSK

Názov organizácie:     

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja (ÚBBSK)

Realizácia projektu:   

od: august 2008           do: december 2008

Ciele projektu:            

individuálne a skupinové poradenstvo pre samosprávy a potenciálne verejno-súkromné partnerstvá o podmienkach a možnostiach financovania projektov z národných a európskych zdrojov v roku 2008 pre rozvoj vidieka a prípravu MAS v BBSK a spracovávanie a distribúcia e-mailových informácii

Výsledky:

-          uskutočnené 3 konzultačno-koordinačné stretnutia MAS BB kraja so zástupcami MP SR, PPA a poslancami Z-BBSK,

-          poskytnuté 80 individuálnych a skupinových konzultácii pre prípravu projektov obcí, MVO a malých podnikateľov a prípravu integrovaných stratégií pre Leader,

-          spracovanie a distribúcia 102 informačných správ prostredníctvom e-mailovej konferencie BB VIPA

 

Názov projektu:

„Na vidieku pre vidiek – Zvýšenie dostupnosti celoživotného vzdelávania na vidieku“ 

Názov organizácie:

Ministerstvo školstva SR, OP Ľudské zdroje – Európsky sociálny fond

Realizácia projektu:

od: január 2005             do: február 2007

Ciele projektu:            

zlepšenie dostupnosti celoživotného vzdelávania na vidieku

Dosiahnuté výsledky:

vytvorených 6 centier dištančného vzdelávania v Komunikačných centrách a v i-domoch v okresoch V. Krtíš, Krupina a B. Štiavnica a vyškolených 70 absolventov v siedmich vzdelávacích moduloch pre prípravu odborných pracovníkov vo vidieckom cestovnom ruchu spomedzi nezamestnaných a absolventov stredných škôl

 

Názov projektu:

„Strategické akčné plány rozvoja vidieka BBSK“

Názov organizácie:

Banskobystrický samosprávny kraj

Realizácia projektu:

od: august 2006           do: december 2006

Ciele projektu:            

spracovanie akčných plánov rozvoja vidieka vidieckych regiónov a BBSK

Dosiahnuté výsledky:

zmapované kapacity 54 mikroregiónov, vypracované problémové analýzy, akčné plány a listy aktivít (projektov) štyroch vidieckych regiónov a BBSK

 

Názov projektu:

„Trvaloudržateľný rozvoj znevýhodnených vidieckych oblastí“ 

Názov organizácie:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR v rámci TP programu SAPARD

Realizácia projektu:

od: máj 2004                do: október 2005

Ciele projektu:            

príprava kapacít pre integrovaný rozvoj vidieka (prístup LEADER)

Dosiahnuté výsledky:

pripravené rozvojové stratégie a kapacity pre prístup LEADER v troch pilotných územiach celkom pre 6 mikroregiónov (Muránska Planina, Rimava a Rimavica, Teplý Vrch, Hontianka, Južné Sitno a Konkordia) a záverečná konferencia s prezentáciou a disemináciou výstupov projektu

 

Názov projektu:

„Zvýšenie účasti verejnosti na rozvoji vidieka“ 

Názov organizácie:

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation

Realizácia projektu:

od: november 2002       do: december 2003

Ciele projektu:            

zvýšenie informovanosti a angažovanosti vidieka v regionálnom rozvoji

Dosiahnuté výsledky:

uskutočnilo sa 76 podujatí s 2411 účastníkmi, boli vydané 4 propagačné a informačné materiály a vzniklo 9 nových vidieckych mikroregiónov

 

Názov projektu:

„Verejný záujem – dopravná obslužnosť vidieka“ 

Názov organizácie:

Konzorcium donorov, program Tvoja Zem (Nadácia Ekopolis)

Realizácia projektu:

od: november 2002       do: apríl 2003

Ciele projektu:            

zlepšenie a zefektívnenie dopravnej obsluhy vidieka

Dosiahnuté výsledky:

návrh potrebných legislatívnych zmien vo verejnej doprave a návrh pilotnej siete integrovanej verejnej dopravy s využitím regionálnych železníc

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102