Hlavnými cieľmi OZ BB VIPA sú:

a)    získavanie, spracovávanie a šírenie a výmena informácií a skúseností o vidieku a pre vidiek,

b)    zvyšovanie sociálneho kapitálu a kapacít vidieka pre jeho rozvoj a využívanie zdrojov

c)    spoluvytváranie nástrojov a prostredia pre ekonomické oživenie vidieka a pre uchovanie jeho identity a rozmanitosti

d)    koordinácia, formulovanie a presadzovanie spoločných záujmov a postupov v prospech trvalo udržateľného rozvoja vidieka

e)     propagácia vidieka a vidieckych iniciatív a ich aktivít a produktov doma i v zahraničí

 

Tieto ciele BB VIPA dosahuje prostredníctvom 3 hlavných priorít:

a)    šírenia informácií a výmeny skúseností

b)    vzdelávania a prípravy ľudských zdrojov

c)    spolupráce a budovanie inštitucionálnych kapacít

 

Od roku 2009 tieto ciele a priority BB VIPA realizuje už ako Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka. 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102