Stanovy

 

Základný dokument ViP BB:

 

VIP BB stanovy 2015.pdf (320kB)

 

 

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

VIDIECKE PARTNERSTVO BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA

 

 

Článok 1.

Základné ustanovenia

 

1.    Občianske združenie Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja (ďalej iba Združenie) podľa § 6 zákona č. 83/1990 Z. z. je dobrovoľné, mimovládne, verejnoprospešné a neziskové združenie, ktoré poskytuje platformu pre zapájanie verejnosti do trvalo udržateľného rozvoja slovenského vidieka, sieťuje vidiecke partnerstvá, iniciatívy a aktivistov a zastupuje ich navonok smerom k verejnej správe a k partnerom doma i v zahraničí.

2.    Združenie pôsobí najmä na území banskobystrického kraja    

3.    Sídlom Združenia je Banská Bystrica, Pod Bánošom 80, PSČ 974 11

4.    Združenie používa skratku ViP BB a anglický názov: Rural Partnership of Banska Bystrica region.

 

 

Článok 2.

Cieľ a činnosť Združenia

 

     1.  Cieľom Združenia je zvyšovanie kvality života na vidieku a to hlavne prostredníctvom:

a)    získavania, spracovávania, šírenia a výmeny informácií a skúseností o vidieku a pre vidiek,

b)   zvyšovania sociálneho kapitálu a kapacít  vidieka pre jeho sociálno-ekonomický rozvoj, rozvoj podnikania, využívanie miestnych zdrojov a tvorbu miestnych produktov,

c)    spoluvytvárania nástrojov a prostredia pre ekonomické oživenie vidieka a pre uchovanie jeho identity a rozmanitosti,

d)   spolupráce, koordinácie, formulovania a presadzovania spoločných záujmov a postupov v prospech trvalo udržateľného rozvoja vidieka, predovšetkým na princípoch typu LEADER,

e)    propagácia vidieka, vidieckych partnerstiev a iniciatív a ich aktivít a produktov doma i v zahraničí,

f)    prenosu a šírenia nových poznatkov, technológii, inovácii a know-how pre rozvoj vidieka.

 

 

Článok 3.

Členstvo

 

1.    Členom Združenia sa môže stať každé partnerstvo typu Leader, alebo iná právnická osoba pôsobiaca na vidieku – samosprávy a ich združenia, neziskové organizácie, občianske združenia a podnikateľské subjekty, ale aj fyzická osoba - jednotlivec, vidiecky aktivista, farmár, podnikateľ, ktorí sa chcú podieľať na realizácii cieľov a činností Vidieckeho partnerstva banskobystrického kraja a súhlasia so stanovami Združenia.

2.    Vznik členstva v Združení: Novým členom Vidieckeho partnerstva banskobystrického kraja sa stane fyzická alebo právnická osoba podaním prihlášky a zaplatením členského príspevku

3.    Zánik členstva v Združení je možný:

a)    vystúpením zo Združenia písomným oznámením člena o vystúpení zo Združenia regionálnej rade,

b)   úmrtím člena Združenia,

c)    zánikom Združenia,

d)   vylúčením zo Združenia na základe rozhodnutia členskej schôdze, a to v týchto prípadoch:

i)        člen Združenia koná v mene Združenia v rozpore s jeho cieľmi,

ii)      člen Združenia poškodzuje dobré meno Združenia,

iii)    člen Združenia spôsobil svojím konaním Združeniu nenapraviteľnú škodu,

iv)    člen Združenia si neplní povinnosti (neplatí členské).

 

 

Článok 4.

Práva a povinnosti členov

 

1.    Člen Združenia má právo najmä:

a)    podieľať sa na činnosti Združenia,

b)   voliť a byť volený do orgánov Združenia,

c)    obracať sa na orgány Združenia s podnetmi či sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,

d)   byť informovaný o rozhodnutiach orgánov Združenia, zúčastňovať sa zasadnutí orgánov Združenia, podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov Združenia,

e)    byť informovaný o aktivitách a hospodárení Združenia.

f)    členovia právnických osôb sa môžu zúčastňovať členskej schôdzi, ale bez hlasovacieho práva, majú však právo zapájať sa do činnosti  a aktivít Združenia hlavne v odborných sekciách a pracovných skupinách.

2.    Povinnosti člena sú najmä:

a)    dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy Združenia,

b)   podieľať sa na činnosti Združenia,

c)    platiť členské poplatky.

3.    Výšku členského poplatku stanovuje Členská schôdza

 

 

Článok 5.

Orgány Združenia

 

1.    Orgánmi Združenia sú:

a)    Členská schôdza

b)   Regionálna rada

c)    Revízna komisia

2.    Volebné obdobie je trojročné

 

Článok 6.

Členská schôdza

 

1.    Členská schôdza je najvyšším orgánom Združenia tvorená členmi Združenia.

2.    Členská schôdza:

a)    schvaľuje stanovy Združenia, ich zmeny a doplnky,

b)   volí a odvoláva členov Regionálnej rady,

c)    volí a odvoláva revíznu komisiu a rozhoduje o jej odmeňovaní,

d)   schvaľuje plán činnosti, rozpočet, výročnú správu o činnosti a hospodárení a volebný poriadok pre voľby Regionálnej rady a Revíznej komisie,

e)    rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku Združenia ako aj o tom, ako sa naloží s majetkom Združenia po likvidácii,

f)    rozhoduje v prípade sporu, ak je spornou stranou Revízna komisia,

g)   rozhoduje o vytvorení odborných sekcií Združenia,

h)   schvaľuje na každý rok výšku členského poplatku

3.    Zasadnutie Členskej schôdze zvoláva Regionálna rada Združenia podľa potreby, najmenej však raz do roka.

4.    Regionálna rada je povinná zvolať Členskú schôdzu do jedného mesiaca, ak o to požiada najmenej 40% členov Združenia.

5.    Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Združenia.

6.    V prípade, že na Členskej schôdzi nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov Združenia, posunie Regionálna rada začiatok Členskej schôdze o jednu hodinu.

7.    Ak ani po posunutí začiatku Členskej schôdze nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov Združenia, rozhodujú prítomní členovia Združenia nadpolovičnou väčšinou hlasov.

 

 

Článok 7.

Regionálna rada

 

1.    Regionálna rada (RR) ViP BB má minimálne 5 členov a zasadá min 3 x do roka a zodpovedá za svoju činnosť Členskej schôdzi.

Regionálna rada:

a)    zvoláva členskú schôdzu Združenia a predsedá jej,

b)   volí predsedu a podpredsedu RR,

c)    zriaďuje kanceláriu, menuje jej riaditeľa (zamestnanca) a kontroluje jeho činnosť,

d)   rozhoduje o výške odmeny riaditeľa, resp. zamestnancov kancelárie,

e)    vykonáva činnosti podľa poverenia Členskej schôdze,

f)    podľa potreby zriaďuje pracovné skupiny zamerané na realizáciu aktuálnych úloh (náplň činností a právomocí výborov rieši organizačný poriadok),

g)   predkladá Členskej schôdzi plán práce, rozpočet a správu o činnosti na schválenie,

h)   ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie Združenia,

i)     schvaľuje organizačný poriadok združenia

 

 

Článok 8.

Štatutár Združenia

 

1.    Štatutárnym orgánom Združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Regionálnej rade a Členskej schôdze je Predseda ViP BB. Počas jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda.

Predseda ViP BB:

a)    vykonáva právo hospodárenia s majetkom Združenia a uzatvára pracovno-právne vzťahy,

b)   riadi chod Združenia a zabezpečuje plnenie jeho poslania a uznesení Členskej schôdze,

c)    usmerňuje chod kancelárie ViP BB a plnenie jej úloh uložených Regionálnou radou

d)   reprezentuje a zastupuje Združenie navonok

 

 

Článok 9.
Revízna komisia

 

1.      Revízna komisia má troch členov, je kontrolným orgánom Združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdzi.

Revízna komisia:

a)    kontroluje hospodárenie Združenia a predkladá Členskej schôdzi správu o hospodárení Združenia spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov,

b)   kontroluje dodržiavanie stanov Združenia a dáva členskej schôdzi návrh na odstránenie nedostatkov,

c)    v prípade sporu medzi orgánmi Združenia a jeho členmi plní funkciu rozhodcovského orgánu, ak nie je sám spornou stranou,

d)   funkcia člena Regionálnej rady a člena Revíznej komisie Združenia je nezlučiteľná,

e)    členovia Revíznej komisie majú právo zúčastňovať sa zasadnutí Regionálnej rady.

 

 

Článok 10.

Hospodárenie Združenia

 

1.    Hospodárenie Združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

2.    Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom Združenia podľa platných právnych predpisov.

3.    Zdrojmi majetku Združenia sú najmä:

a)    členské príspevky,

b)   granty získané na realizáciu projektov,

c)    sponzorské príspevky (dary) fyzických a právnických osôb,

d)   výnosy z majetku,

e)    úroky,

f)    dotácie z verejných rozpočtov,

g)   príjmy z činnosti Združenia, najmä:

i)        účastnícke poplatky na vzdelávacích a odborných podujatiach Združenia,

ii)      príjmy za publikačnú a vydavateľskú činnosť Združenia,

iii)    príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení,

iv)    poradenské služby poskytované v súlade s činnosťami pre napĺňanie cieľov Združenia.

4.    Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité alebo darované len na podporu cieľov Združenia.

 

 
Článok 11.
Zánik Združenia

 

1.    Združenie zaniká rozhodnutím riadnej Členskej schôdze:

a)    likvidáciou,

b)   zlúčením s iným združením s podobnými cieľmi,

            alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

2.    Pri zániku Združenia likvidáciou sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor menovaný predsedom Združenia. Pri likvidácii likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a zvyšný majetok Združenia odovzdá protokolárne verejnoprospešnej organizácii s podobným predmetom činnosti. O tom, na ktorú organizáciu bude majetok Združenia prevedený, rozhodne členská schôdza Združenia. Zánik Združenia oznámi likvidátor MV SR do 15 dní po ukončení likvidácie.

 

 

 

Pôvodné znenie Stanov bolo registrované na MV SR dňa 28.1.2003 pod číslom:

VVS/1-900/90-21007.

 

Toto zmenené znenie Stanov Združenia č. 4 bolo schválené uznesením Členskej schôdze konanej dňa 28.4.2015 vo Svätom Antone.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102