Organizačná štruktúra

 Členská schôdza

Najvyšším orgánom je Členská schôdza, ktorá zasadá minimálne 1 x za rok.

Regionálna rada

Regionálna rada má minimálne 5 členov a zasadá minimálne 3x do roka a zodpovedá za svoju činnosť Členskej schôdzi. Regionálna rada sa skladá zo stálych členov nominovaných členskými miestnymi akčnými skupinami (MAS) a verejno-súkromnými partnerstvami (VSP) a 3 volených zástupcov spomedzi fyzických osôb, právnických osôb, MVO a obcí, nemajúcich sídlo, alebo prevádzku v územiach MAS alebo VSP. Zástupcami za MAS a VSP v Regionálnej rade sú ich štatutári, prípadne manažéri, zástupcov za fyzické osoby a právnické osoby, nemajúce sídlo alebo prevádzku v územiach MAs a VSP, si volia spomedzi seba členovia na Členskej schôdzi v tajnej voľbe. 

Regionálna rada si volí spomedzi seba predsedu a podpredsedov, ktorí sú zároveń štatutármi organizácie

 

Zloženie Regionálnej rady:

1. Peter Rusnák (za FO, PO, OZ a obce) - predseda

2. Jozef Líška (za FO, PO, OZ a obce) - podpredseda

3. Igor Pašmík (za FO, PO, OZ a obce) - člen RR

4. Iveta Kavčáková (Banskobystrický geomontánny park) - člen RR

5. Juraj Bódi (MAS Podpoľanie) - člen RR

6. Miroslava Vargová(MAS Malohont) - člen RR

7. Janka Bačíková (MAS Zlatá cesta) - člen RR

8. Katarína Škrdlová (MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia) - člen RR

9. Irena Milecová (Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron) - člen RR

10. Milan Spodniak (Partnerstvo Južného Novohradu) - člen RR

11. Igor Čepko (MAS Hornohrad) - člen RR

 

Revízna komisia

Kontrolu činnosti organizácie zabezpečuje trojčlenná Revízna komisia.

Zloženie Revíznej komisie:

Milada Kochanová (za FO, PO, OZ a obce) - predsedníčka RK

Martina Kukučková (za MAS) - členka RK

Anežka Morongová (za VSP) - členka RK

 

Zloženie a kontakty orgánov ViP BB

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102