Zameranie činnosti RP NSRV B. Bystrica v roku 2011

12.01.2011 13:12

 

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka v Banskej Bystrici pripravilo na rok 2011 plán svojich aktivít na základe požiadaviek a potrieb aktérov rozvoja vidieka získaných počas odborných podujatí v roku 2010 a v súlade s metodickým pokynom Centrály NSRV.

 

Plánované aktivity na rok 2011 pozostávajú zo 4 hlavných aktivít:

 

-          Zber a poskytovanie informácií

-          Vzdelávanie a informačné aktivity

-          Národná a nadnárodná spolupráca

-          Propagácia

 

 

1.      Zber a poskytovanie informácií

 

Základnou činnosťou Regionálneho pracoviska aj v roku 2011 je pravidelné poskytovanie informácií a konzultácii príjemcom opatrení Programu rozvoja vidieka, vrátane získavanie podnetov pre Riadiaci orgán a zberu príkladov dobrej praxe pre účely propagácie PRV SR.

 

 

2.      Vzdelávanie a informačné aktivity

 

V roku 2011 sa informačno-vzdelávacie aktivity sústredia na dve hlavné podujatia:

-          Seminár Inovačné programy pre rozvoj vidieka, zameraný na prenos know-how a nových technológií pre rozvoj vidieka v oblasti ovocinárstva a vidieckeho cestovného ruchu.

-          Krajská konferencia rozvoja vidieka, zameraná na vyhodnotenie podpory PRV SR 2007 – 13 v Banskobystrickom kraji do roku 2010

a na ďalšie aktuálne potreby beneficientov Programu rozvoja vidieka.

 

 

3.      Národná a nadnárodná spolupráca

 

Národnú a nadnárodnú spolupráca v roku 2011 chce Regionálne pracovisko NSRV Banská Bystrica  orientovať predovšetkým na:

-          výmenu skúseností s implementáciu PRV v rámci kraja a SR

-          odbornú exkurziu do zahraničia zameranú na témy PRV

-          stretnutia so zahraničnými partnermi v SR

-          účasť na medzinárodných podujatiach členov Európskej siete pre rozvoj vidieka a národných sieti členských štátov EÚ

 

 

4.      Propagácia

 

V rámci propagácie NSRV a aktivít Regionálneho pracoviska v roku 2011 sa hlavná pozornosť sústredí na:

-          účasť na výstave AGROKOMPLEX

-          vydanie informačnej publikácie podpore PRV v BB kraji

-          príspevky a spoluprácu pri vydávaní Spravodajcu NSRV a časopisu Náš kraj

 

            -          prípravu a spoluúčasť na rozhlasových a televíznych reláciách v BB kraji

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102