Výzvy Úradu vlády 2011

03.03.2011 09:55

VÝZVA na predkladanie žiadostí na rok 2011 - Kultúra národnostných menšín

 

Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“) vyhlasuje za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín  VÝZVU
na predkladanie žiadostí na rok 2011 zameraných na:

podporu kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby, aktivít divadelných a ľudovoumeleckých súborov, na podporu záujmovej činnosti a využitia voľného času, na podporu výskumu kultúry, života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín, edičnej činnosti, periodickej a neperiodickej tlače, zvukových a multimediálnych nosičov a elektronických výstupov, aktivít kultúrnych inštitúcií a cirkevných inštitúcií, na podporu vzdelávacích projektov, zahraničných kultúrnych aktivít a medzinárodných kultúrnych aktivít v programe

 

Uzávierka výzvy je 28.marca 2011.


Text výzvy


Viac informácií a všetky základné dokumenty výzvy sú na:

https://www.vlada.gov.sk/index.php?ID=24332

 

 

VÝZVA na predkladanie žiadostí na rok 2011 - Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd

 

Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle § 2 ods. 1 písm. b), g), h) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky vyhlasuje pod záštitou podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Výzvu na prekladanie žiadostí o dotáciu v rámci nasledujúcich prioritných oblastí:

a) presadzovanie, podpora a ochrana základných práv a slobôd, výchovy a vzdelávania k ľudským právam, právam národnostných menšín, práv detí, práv osôb so zdravotným postihnutím, práv iných zraniteľných skupín a rodovej rovnosti;
b) predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie;

c) presadzovanie interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.

V rámci tejto výzvy budú prioritne podporené projekty, ktorých aktivity sú zamerané na špecificky vymedzenú oblasť, cieľovú skupinu alebo konkrétnu problematiku z vymedzených prioritných oblastí s dôrazom na lokálny alebo regionálny dosah.


Uzávierka výzvy je 2. mája 2011.

 

Text výzvy


Viac informácií a všetky základné dokumenty výzvy sú na:

https://www.mensiny.vlada.gov.sk/index.php?ID=24383

 

 

Aktualizovaný prehľad grantových výziev k 4.3.2011

 

 

Zdroj: Úrad vlády SR

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102