Výzvy ROP Opatrenie 3.1

11.09.2009 11:24

 

ROP - Oznam o uverejnení výziev pre opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov ROP a verzie 1.8 Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 10. 09. 2009 boli v sekcii Aktuálne výzvy uverejnené výzvy pre opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov ROP. Riadiaci orgán pre ROP zároveň zverejnil verziu 1.8 Programového manuálu ROP a verziu 1.8 Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP, ktoré sú platné od 10. 09. 2009.

ROP-3.1a-2009/01 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov –  intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií

Termín uzavierky prijímania ŽoNFP: 27.11.2009

ROP-3.1b-2009/01 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok

Termín uzavierky prijímania ŽoNFP: 27.11.2009

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102