Výzva ROP Opatrenie 2.1.b Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnej ochrany a sociálnej kurately - deti

17.12.2009 10:58

 

MVRR SR vyhlasuje výzvu na Opatrenie 2.1.b

 

2.1b – Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre deti

 

– zariadení sociálnych služieb (podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov), ktoré poskytujú sociálne služby prevažne deťom

 

– zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v ktorých sa vykonávajú opatrenia prevažne pre deti

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 15.03.2010

 

Znenie výzvy a všetky ostatné informácie, dokumenty a tlačivá nájdete na stránke:

https://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=27&page=1

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102