Výzva pre opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu ROP

16.03.2010 08:57
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 26. 02. 2010 bola v sekcii Výzvy ROP uverejnená výzva ROP-3.2b-2010/01 pre opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu ROP.
 
Oblasť podpory: 3.2b – neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu
Žiadatelia:  obce, mestá, VÚC
Skupiny oprávnených aktivít v rámci opatrenia:
 
3.2.2 neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu
a)   podpora aktivít zameraných na propagáciu regiónov/mikroregiónov a kľúčových foriem cestovného ruchu v územiach, ktoré sú v Novej stratégii cestovného ruchu SR do roku 2013 definované ako územia s medzinárodným a národným významom a ako územia v regióne vyššej kategórie ako príslušný región (podpora prezentácie cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni doma i v zahraničí)
b)   podpora budovania a efektívneho fungovania partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu na regionálnej úrovni a na úrovni mikroregiónov a regionálnych klastrov (na úrovni samospráv a súkromného sektora)

c)   podpora tvorby ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu na úrovni regiónov s dôrazom na efektívne využitie prírodného a kultúrneho potenciálu, kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu, kúpeľného a mestského cestovného ruchu

3.2.3 podporné aktivity (len verejné obstarávanie)

Rozsah uznateľných výdavkov:
min: 33 000 EUR
max: 300 000 EUR
max: 95 % z uznateľných nákladov
 
Ďalšie informácie TU prípadne na eDotacie

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102