Výzva OP ZaSI Rámcová aktivita 1.2.1

17.12.2009 10:51

 

Sociálna implementačná agentúra v y h l a s u j e výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výzva je zameraná na podporu tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, podporu adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov. Termín vyhlásenia výzvy je 14. 12. 2009.

Termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP je do 30.4.2009 alebo do vyčerpania alokovaných prostriedkov

 

Všetky informácie a potrebné dokumenty a tlačivá nájdete na stránke:

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102