Výzva OP KaHR

27.01.2010 09:03

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 25. januára 2010 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

                                                   v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

 

 

 

Kompletné informácie: https://www.economy.gov.sk/vyzva-na-podopatrenie-111--kod-vyzvy-kahr-111sp-1001/131981s.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102