Výzva na predkladanie projektových zámerov

12.11.2009 08:51

 

V rámci grantového programu GEF SGP v SR implementovanom Kanceláriou rozvojového programu OSN (UNDP CST) v SR sa vyhlasuje výzva na predkladanie Projektových zámerov, ktoré podporujú tematickú oblasť: „Zmierňovania globálnych dopadov klimatických zmien na životné prostredie“

 
Cieľom tejto výzvy je získať od organizácií mimovládneho sektora Projektový zámer, ktorý po posúdení Národným koordinátorom Grantového programu GEF SGP v SR môže byť odporučený dotknutej organizácii k vypracovaniu následného Projektového návrhu so žiadosťou o získanie grantu GEF SGP. Grantové financovanie podľa tejto výzvy sa realizuje v rámci 4. operačnej etapy GEF SGP, s celkovou alokáciou 1 080 000 USD pre SR.
 
Poznámka: Skutočnosťou, že prípadné projektové zámery budú posúdené kladne a uchádzač sa rozhodne predložiť projektový návrh, nevzniká uchádzačovi automaticky nárok na pridelenie grantu GEF SGP. Rozhodnutie o pridelení grantu GEF SGP na financovanie projektových aktivít podľa predloženého Projektového návrhu podlieha schvaľovaniu Riadiaceho výboru GEF SGP v SR
 
Financovateľné zámery:
 
• Projekty zvyšovania kapacít a povedomia a vzdelávacie aktivity v oblasti „Zmierňovania globálnych dopadov klimatických zmien na životné prostredie“, najmä formou zvyšovania energetickej účinnosti používaním obnoviteľných zdrojov energie a udržateľného hospodárenia s pôdou a lesom ako aj využívaním spôsobov alternatívnej nemotorizovanej dopravy
• Energetické audity budov
• Demonštračné/investičné projekty na zvyšovanie energetickej efektívnosti používaním obnoviteľných zdrojov
• Udržateľné, ekologické hospodárenie s pôdou a lesom (na degradovaných pôdach/územiach s preukázateľnou zlepšenou bilanciou zachytávania CO2 na danom území v porovnaní s predchádzajúcim stavom a s hospodárskou činnosťou produkujúcou suroviny vhodné na výrobu biomasy a bioplynov ako obnoviteľných zdrojov energie)
• Návrhy, značenie, a propagácia foriem nemotorizovanej dopravy
 
Predpokladaný časový harmonogram:
 
Predkladnie projektových zámerov: priebežne do 31.01.2010
Hodnotenie projektových zámerov: Priebežne, do 20 pracovných dní od predloženia projektového zámeru
1.kolo hodnotenia projektových návrhov: Január 2010
2.kolo hodnotenia projektových návrhov: Apríl 2010
Implementácia projektov: Apríl 2010 – Jún 2013
Posledný termín podpísania Grantových zmlúv (Memorandum of Agreement) a ich doručenia do kancelárie UNDP je 15. jún 2010
 
Oprávnení žiadatelia o grant GEF SGP v SR :
 
• Združenia občanov v zmysle zákona 83/1990 Z.z. o združovaní občanov
• Neziskové organizácie v zmysle zákona 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich verejné služby (ide o n.o, ktoré v zmysle zákona 213/1997 Z.z § 5 odstavec 5 sú založené fyzickými osobami, príp. jej 85% zakladateľov a zloženia je tvoreného fyzickými osobami)
• Iné miestne zoskupenia fyzických osôb,Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov; Pozemkové spoločenstvá v zmysle zákona 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách)
• Neformálne združenia fyzických osôb (právne bude zodpovedať konkrétna fyzická osoba v rámci združenia)
 
  
Podrobnosti o programe GEF SGP, kritériá hodnotenia projektov, výška spolufinancovania, formuláre, vrátane formulárov Projektového zámeru, a Projektového návrhu sú súčasťou Usmernenia pre uchádzačov o pridelenie grantu GEF SGP v Slovenskej republike.
Všetky potrebné materiály nájdete TU
 
Národný koordinátor GEF SGP v SR a Kancelária rozvojového programu OSN v SR (UNDP CST) si vyhradzujú právo na prípadné zmeny zadávacích podmienok ohľadom programu GEF SGP v SR.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102