Výzva na predkladanie projektov

03.05.2010 08:59

Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch

 

Kód Výzvy: 2010-03

 

Dátum uzávierky Výzvy: 12. júl 2010

Realizácia aktivít podporujúcich:

a) plánovanie cestovného ruchu na regionálnej a okresnej úrovni

oprávnení žiadateľ: VÚC

 

b) mobilizácia potenciálov cestovného ruchu, najmä ekoturistika, športy, kultúrne

dedičstvo

oprávnení žiadateľ: obce, združenia obcí, MNO;

 

c) posilnenie a skvalitňovanie siete sociálnych služieb, sociálnej inklúzie, boja proti

chudobe, opatrení sociálno-právnej ochrany, sociálnej kurately a sociálneho

hospodárstva, so zameraním na skupinu detí a mladistvých

oprávnení žiadateľ: VÚC, obce, združenia obcí, MNO

 

 

Text výzvy

Dokumenty výzvy

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102