VÝZVA na predkladanie nominácií na zápis do Regionálnej Archy chutí

15.07.2013 16:42

Združenie pre rozvoj vidieka a Slow Food Banská Bystrica vyhlasujú výzvu na predkladanie návrhov na zápis do Regionálnej Archy chutí.

Cieľom výzvy je vytvorenie a budovanie Regionálnej Archy chutí, ako spoločnej databázy slúžiacej na ochranu vzácnych, jedinečných regionálnych potravín, úžitkových zvierat a kultúrnych rastlín (pasažierov).

Regionálna Archa chutí uplatňuje princípy a postupy svetovej Archy chutí na regionálnej úrovni a zároveň bude slúžiť ako východisková databáza na zasielanie návrhov na zápis do svetovej Archy chutí. Archu chutí vznikla v rokoch 1996-1997 ako jedna z významných aktivít celosvetového hnutia Slow Food. V súčasnosti je v Arche chutí katalogizuje a chráni viac ako 1000 rôznych produktov pred ich zánikom a zabudnutím.

 

Základné podmienky oprávnenosti nominácie:

·         musí sa jednať miestne produkty potravinového charakteru ako sú: domestifikované druhy (kultivary a pôvodné ekotypy úžitkových rastlín; plemená a populácie hospodárskych zvierat), pôvodné divorastúce druhy  rastlín (len ak ich technika zberu alebo ich ďalšieho spracovania vychádza z tradičnej metódy)  a spracované produkty,

·         pasažier (produkt) vykazuje výnimočné organolektické kvality (chuť, vôňu, farbu, vzhľad); ich zárukou je využívanie tradičných miestnych metód a remeselná výroba,

·         pasažier (produkt) tvorí súčasť konkrétneho územia, regionálneho, prípadne národného kultúrneho dedičstva, má jednoznačnú identitu a je preto neodmysliteľnou súčasťou prostredia z ktorého pochádza,

·         pasažier (produkt) musí byť vyrábaný v limitovaných množstvách,

·         jedná sa o pasažiera (produkt), ktorého riziko zániku je preukázateľné.

 

Kto môže predkladať nominácie:

nomináciu môže predložiť ktokoľvek bez ohľadu na vek, profesiu či bydlisko.

 

Predložený návrh na nomináciu musí obsahovať:

·         úplne vyplnený nominačný formulár, zaslaním vyplneného formuláru, zároveň autor dáva súhlas na zverejnenie všetkých informácií uvedených vo formulári.

·         fotodokumentáciu produktu*, zaslaním fotodokumentácie, zároveň autor fotografií dáva súhlas na neobmedzené použitie fotografií pre účely Archy chutí

* V prípade, ak nie ste schopní zabezpečiť fotodokumentáciu z technických dôvodov, s Vašim súhlasom zabezpečíme ju prostredníctvom našich partnerov.

 

Spôsob predkladania nominácií:

Návrhy je možné predkladať:

-       v elektronickej forme

o    emailom na email slowfoodskbb@gmail.com

o    on line formulár - https://slowfood-bb.webnode.sk/archa-chuti-bb/on-line-formular/

o    na elektronickom nosiči (CD, DVD, USB) (osobne, alebo poštou)

-       v písomnej forme (osobne, alebo poštou)

osobne – u ktoréhokoľvek člena Výboru Slow Food Banská Bystrica (kontakty nájdete na našej web stránke - https://slowfood-bb.webnode.sk/slow-food-banska-bystrica/vybor-sf-bb/)

poštou – na adresu   Slow Food Banská Bystrica

                                   Trosky 53, 976 57 Michalová          

 

Termín ukončenia predkladania nominácií pre rok 2013:  9. augusta 2013

Poznámka: v ďalších rokoch sa budú prijímať nominácie priebežne počas celého roka.

 

Postup vyhodnotenia nominácií:

1.    Po obdržaní nominácia prebehne predbežná kontrola kompletnosti, prípadne sa dožiada doplnenie nominácie

2.    Po predbežnom odsúhlasení sa zverejní nominácia na web stránke Slow Food Banská Bystrica z dôvodu aby sa predišli prípadným duplicitným návrhom

3.    Po ukončení  termínu prijímania nominácií, prípadne ak sa nazbiera väčší počet nominácií, zasadne odborná komisia, ktorá vyhodnotí objektívnosť nominácií a vyberie nominácie, ktoré spĺňajú všetky podmienky.

4.    Schválené nominácie budú zverejnené v elektronickej databáze Regionálnej Archy chutí na web stránke Slow Food Banská Bystrica

5.    Komisia zároveň zo schválených návrhov vyberie tie, ktoré spĺňajú podmienky na nominovanie do svetovej Slow Food Archy chutí a bude ich odporúčať na zaradenie do svetovej databázy.

 

Prílohy výzvy:

Regionálna Archa chutí – základné podmienky

Regionálna Archa chutí - Nominačný formulár

Archa chutí - Manifest

 

Na stiahnutie:

Regionálna Archa chutí – VÝZVA

 

ON LINE FORMULÁR

 

 

Zdroj: Slow Food Banská Bystrica

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102