Máj 2009 - Tematický seminár pre obce mimo pólov rastu

16.07.2009 09:26

 

Ciele:

poskytnúť obciam mimo pólov rastu najaktuálnejšie informácie o príprave, spracovaní,  implementácii a finančnom riadení projektov pre opatrenia 3.4.1 a 3.4.2 PRV a získať spätnú väzbu pre NSRV

 Program:

1.deň:

08:30 – 09:00 – prezentácia účastníkov – Kultúrny dom Prenčov

09:00 – 09:30 – otvorenie seminára, predstavenie programu

09:30 – 10:15 – skúsenosti s prípravou projektov, lektor A. Ciglanová, starostka obce Prenčov

10:15 – 10:30 – prestávka, občerstvenie

10:30 – 12:00 – prehliadka úspešných projektov obce Prenčov, lektor A. Ciglanová

12:15 – 12:45 – obedná prestávka, spoločný obed účastníkov

12:45 – 13:30 – presun do chaty Rázdelie, ubytovanie

13:30 – 14:15 – všeobecné a aktuálne informácie k PRV, lektor J. Beňadik, MP SR,

14:15 – 15:00 – aktuálne informácie k opatreniam 3.4.1 a 3.4.2, lektor V. Jamnický, MP SR,

15:00 – 15:45 – diskusia k PRV a opatreniam 3.4.1 a 3.4.2

15:45 – 16:00 – prestávka, občerstvenie

16:00 – 18:00 – administrácia projektov 3.4.1 a 3.4.2, lektor Ľ. Bene, PPA, diskusia

18:00 – 19:00 – spoločná večera

 2.deň:

7:30 – 8:30 – raňajky

8.30 – 9:00 – prezentácia po skupinách A, B, C 

Odborný program v skupinách:

Skupina A: diskusný stôl pre začiatočníkov, lektor: P. Rusnák

            09:00 – 10:30 – téma: rozvojové dokumenty obce mimo pólov rastu

            10:30 – 10:45 – prestávka, občerstvenie

            10:45 – 12:15 – téma: príprava obce na rozvojový projekt

Skupina B: diskusný stôl: Ako pripraviť projekt pre 3.4 PRV, lektor: M. Pavlovkinová

            09:00 – 10:30 – téma: postup a kroky spracovania projektov pre 3.4 PRV

            10:30 – 10:45 – prestávka, občerstvenie

            10:45 – 12:15 – téma: verejné obstarávanie pre 3.4 PRV

Skupina C: diskusný stôl: Ako spracovať žiadosti, lektor: M. Strnál

            09:00 – 10:30 – téma: spracovanie žiadosti o NFP

            10:30 – 10:45 – prestávka, občerstvenie

            10:45 – 12:15 – téma: implementácia, financovanie a spracovanie žiadostí o platbu

Spoločné závery v pléne:

              12:30 – 13:00 – prednesenie námetov a podnetov z jednotlivých diskusných stolov

            13:00 – 13:30 – spoločný obed a záver odborného seminára

Termín a miesta konania, účasť:

27.- 28. 5. 2009, Prenčov a Žibritov, prvý deň 26 účastníkov, druhý deň 19 účastníkov

Zhrnutie:

Účastníci mali možnosť získať najaktuálnejšie informácie k príprave, spracovaniu a implementácii projektov pre opatrenia 3.4.1 a 3.4.2 PRV, v rámci diskusných stolov mohli predniesť najvážnejšie problémy pri spracovaní jednotlivých etáp prípravy a takisto dostali erudované odpovede k spracovaniu žiadostí a k finančnému riadeniu implementácie, vrátane problematiky verejného obstarávania a zabezpečenia podpornej dokumentácie.

Vzhľadom k nižšej účasti na druhý deň seminára sa nerealizoval diskusný stôl pre skupinu A

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102