Systém finančného riadenia EPFRV

23.03.2010 08:49

Systém finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka verzia 2.1  platná od 01.03.2010 (1016 kB)

 

Predkladacia správa

Príloha  1:     Subjekty zapojené do systému finančného riadenia EPFRV

Príloha  2:     Formulár vyhlásenia o vierohodnosti

Príloha  3:     Rozpočtová klasifikácia použitá na zatriedenie výdavkových titulov EPFRV

Príloha  4:     Zdrojové rozlíšenie výdavkových titulov EPFRV

Príloha  5:     Odhad očakávaných výdavkov

Príloha  6:     Vyhlásenie o výdavkoch

Príloha  7:     Platobný mechanizmus financovania výdavkov z EPFRV a súvisiaci informačný tok

Príloha  8:     Opatrenia PRV 2007-2013 Príjemcovia a systémy financovania

Príloha 9:      Žiadosť o platbu

Príloha 10:    Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov

Príloha 11:    Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov

Príloha 12:    Žiadosť o vyrovnanie ročných kurzových rozdieľov

Príloha 13:    Tabuľka súm pre vymáhanie v prípade ukončenia výkonu

Príloha 14:    Postup vymáhania nezrovnalostí pre výdavky EPFRV

Príloha 15:  Vyhlásenie o overení

Prehľad zmien

 

Všetky informácie sú na stránke MP SR

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102