september 2013 – odborný seminár na tému: spracovanie žiadostí k opatreniam 1.1 a 1.2 PRV SR 2007-13

19.09.2013 16:42

Jednodenný odborný seminár venovaný príprave žiadostí k aktuálnym výzvam PRV SR 2007 – 2013, orientovaný na malých farmárov a rodinné farmy

 

Ciele:

-       sprostredkovanie aktuálnych informácii  RP NSRV

-       predstavenie aktuálnych výziev PRV SR 2007-13

-       informovanie o medzinárodnom roku rodinných fariem

-       sprostredkovanie informácií o podpore pre farmárov  v novom programovom období

-       informovanie o stave príprav CLLD – nástroja miestneho rozvoja

-       naučiť sa ako si napísať projekt – žiadosť a vyhnúť sa chybám a rizikám

-       zistenie záujmu o spoluprácu v oblasti propagácie a zlepšenia predaja a odbyytu produktov a o spoločné regionálne poradenstvo

-       získanie podnetov pre podporu malých farmárov a rodinných fariem

 

Cieľová skupina:

-       farmári, vidiecki aktivisti,

 

Program stretnutia:

-       aktuálne info RP NSRV,

-       informácia o aktuálne vyhlásených výzvach z PRV SR 2007-13

1.1 Modernizácia fariem a 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov

-       rok 2014 = medzinárodný rok rodinných fariem

-        LEADER a nová podpora pre farmárov novom programovacom období 2014-2020

-       úskalia úspešného zvládnutia projektov

-       pracovný workshop – Ako si napísať projekt

-       možnosti poskytovania informačného a poradenského servisu pre malých farmárov a producentov v banskobystrickom kraji

-       závery

-        

 

Lektori:

-       Ing František Kirshner, MPRV SR, Zuzana Homolová, Zväz Ekotrend, Levoča , Ing. arch. Peter Rusnák, RP NSRV SR pre banskobystrický kraj

 

Termín a miesto konania:

·         10. septembra 2013, penzión U Mlynárky, Dudince

 

Účastníci:

spolu 25, z toho 3 lektori  1 organizátor a 21 účastníkov cieľových skupín

 (Prezenčná listina je v prílohe).

 

Priebeh podujatia: 

Stretnutie otvoril, lektorov a účastníkov privítal regionálny koordinátor, následne stručne informoval o pripravovaných aktivitách RP NSRV a odovzdal slovo zástupcovi MPRV SR Ing. Kirschnerovi ktorý účastníkov informoval o aktuálnych výzvach 1.1 a 1.2. a zodpovedal aj na dotazy a otázky účastníkov. Potom informoval o prípravách SR na medzinárodný rok 2014 – rok  rodinných fariem. Informácie o aktivitách doplnila aj Z. Homolová, ktorá je členkou prípravného výboru ako zástupca farmárov. Na to nadviazal P. Rusnák, ktorý je aj členom pracovnej skupiny pre prípravu PRV SR 2014-20, a informoval účastníkov o prípravách na nové programovacie obdobie a hlavne sa zameral na opatrenia, ktorí by boli prospešné pre malých farmárov. Išlo hlavne o podporu nových a začínajúcich farmárov a rodinné farmy, o opatrenie spolupráca a opatrenie Leader (CLLD). Dopoludňajší program uzavrela Z. Homolová sprostredkovaním informácií a rád ako sa vyhnúť rizikám a úskaliam v spracovaní žiadostí.

Popoludňajší program bol realizovaný formou pracovného workshopu a účastníci pomocou pracovných listov mohli postupne krok za krokom prejsť všetky časti a náležitosti obsiahnuté v žiadostiach pre výzvy na opatrenia 1.1 a 1.2 PRV SR 2007-13. Ukončenie odpoludňajšieho programu bolo venované témam možností regionálnej spolupráce. Účastníci mali k dispozícii dotazník, v ktorom sa mohli vyjadriť k programu a námetom z diskusie. Na záver regionálny koordinátor zosumarizoval podnety a námety zo seminára a účastníci ich jednomyseľne potvrdili a odsúhlasili. Zároveň aj vyzdvihli fakt, že zástupca ministerstva zotrval až do konca seminára a mohol si tak vypočuť najpálčivejšie problémy malých farmárov.

 

 

Závery a podnety z podujatia:

Účastníci kriticky zhodnotili nepriaznivý a nevyhovujúci stav legislatívy pre malých farmárov a rodinné farmy, vyjadrili presvedčenie, že v budúcom roku, roku – medzinárodnom roku rodinného farmárenia sa táto situácia zásadne zmení, tak aby malé farmy mohli prispieť

Zhodli sa v tom, že súčasný systém nepodporuje poctivých a zodpovedných poľnohospodárov, ale hlavne špekulantov a rôznych zneužívateľov dotačnej politiky.

Účastníci ocenili hlavne možnosť vzájomného stretnutia a výmeny informácií a skúseností ako aj aktuálne informácie o príprave PRV na obdobie 2014-20 a upozornili, že je potrebné eliminovať nevhodnú a škodlivú dotačnú politiku a pre budúcnosť je nevyhnutné najmä:

-       definovať pojmy farma, malá farma, rodinná farma,  farmár, malý farmár, mladý farmár, začínajúci farmár, poľnohospodársky podnik...

-       zmeniť legislatívu pre malých a drobných farmárov a samozásobiteľov tak, aby sa im uľahčil prístup na trh produktov a znížila sa ich administratívna záťaž podnikania

-       podporiť predovšetkým malých farmárov, začínajúcich farmárov, mladých farmárov, ako aj skorý odchod farmárov do dôchodku.

-       podporu nasmerovať hlavne na miestnu produkciu a miestne trhy a posilniť tak zamestnanosť a spoluprácu pri zásobovaní obyvateľov miestnymi zdravými potravinami

 

Hlavnou požiadavkou smerom k ministerstvu je potreba legislatívneho sformovania kategórie začínajúceho, resp. malého farmára, ktorý ešte nie je konkurencieschopným a potrebuje určitú časovú lehotu na splnenie úplných legislatívnych podmienok podnikania.

 

Účastníci sa ďalej dohodli, že využijú možnosti propagácie svojich fariem prostredníctvom Regionálneho pracoviska NSRV SR, mesačníka BBSK Náš kraj  a rozhlasu a za tým účelom pripravia stručné predstavenie svojich fariem a ich produktov a zamerania. Zároveň aj požiadali, RP NSRV SR, či by sa takéto stretnutia s malými farmármi nemohli uskutočniť po okresoch, aby boli pre farmárov dostupnejšie.

 

 

V Banskej Bystrici 11. 9. 2013, spracoval Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102