September 2012 – odborná exkurzia do Slovinska

18.09.2012 17:01

 

4-dňová odborná exkurzia zameraná na:

-       využitie kultúrneho dedičstva a miestneho potenciálu

o   pre vidiecku turistiku a agroturistiku

o   tvorbu a finalizáciu miestnych produktov

-       rozvoj vidieka 

o   prístupom Leader

o   prostredníctvom spolupráce

 

Ciele:

-       získanie nových poznatkov a skúseností z rozvoja vidieka a z tvorby miestnych produktov založených na miestnych zdrojoch

-       výmena skúseností s implementáciou prístupu Leader

-       získanie poznatkov o podpore diverzifikácie a malých fariem

-       spoznanie novej krajiny a nových ľudí

-       vzájomná výmena informácií a kontaktov,

-       získanie inšpirácie a podnetov pre činnosť účastníkov

Cieľová skupina:

-                     manažmenty MAS, starostovia, farmári, vidiecki aktivisti – členovia MAS a VSP  BB kraji,

 

Program podujatia:

prvý deň – odchod zo Slovenska, Koper

-          príchod účastníkov,

-          ubytovanie

-          návšteva rodinnej farmy

 

druhý deň – oblasť Brkini, Ptuj

-          ovocinárska farma Biščak – obec Buje

-          Múzeum vojenskej histórie

-          návšteva agrofarmy

-          hrad Prem  - prezentácia miestnej MAS

-          príchod do mesta Ptuj

           

tretí deň – Ptuj a Haloze

-          park koní v Starošinci

-          prezentácia miestnej MAS.

-          projekt Leader - vínna pivnica Vidova – prezentácia MAS Haloze

-          rodinná agrofarma Korpič v Dravci a ich etnologická zbierka

-          rodinná farma v Bedrači - produkcia kozieho syra

-          Cirkulane, miestne rozvojové centrum Halo

-          rodinná farma Pungračič

 

štvrtý deň – Prekmurje, príchod na Slovensko

-          Velika Polana – Centrum rozvoja vidieka Pomelaj

-          Moravske Toplice, stretnutie s Rozvojovou agentúrou Sinergia

-          predstavenie dvoch MAS

-          rodinná agrofarma – domáce produkty

-          odchod na Slovensko

 

(podrobný odborný program exkurzie je v prílohe 1)

 

Termín a miesto konania:

-          Slovinsko - Koper, Brkini, Ptuj, Haloze, Prekmurie 2. – 5. 9. 2012

 

Účastníci:

Pôvodne prihlásených 44 účastníkov zo štyroch MAS a troch VSP. Exkurzie sa nakoniec zúčastnilo 10 členov MAS Malohont, 9 zástupcov MAS Podpoľanie, po 7 členov MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia a MAS Zlatá cesta, 4 zástupcovia za Partnerstvo Muránska Planina – Čierny Hron, dvaja za Partnerstvo Južného Novohradu, jeden zástupca Banskobystrického geomontánneho parku – celkom 40 zástupcov MAS a VSP, regionálny koordinátor, tlmočníčka a dvaja vodiči – spolu 44 účastníkov. Zo 40 zástupcov MAS a VSP bolo 7 zástupcov manažmentov partnerstiev, 15 zástupcov samospráv, 10 zástupcov podnikateľov – farmárov a 8 zástupcov občianskych združení, občanov a aktivistov

 (podrobný zoznam účastníkov je v prílohe 2)

 

Priebeh podujatia:

V prvý deň po príchode, ubytovaní a krátkom odpočinku v meste Koper, sme sa v podvečer presunuli na malú agroturistickú rodinnú farmu v Pirane, ležiacu v horskom prostredí, zameranú na ponuku tradičných domácich produktov. Po prehliadke farmy a oboznámení sa s produktmi, sme tu mali aj autentickú slovinskú večeru.

Na druhy deň sme sa hneď zrána presunuli do dedinky Buje, v ovocinárskej oblasti Birkini, kde sme navštívili malú rodinnú farmu Biščak, zameranú na spracovanie a predaj ovocia a ovocných produktov, hlavne z jabĺk. Hlavní klienti tejto farmy pochádzajú z Talianska. Potom sme navštívili vojenské múzeum, jedinečné v Európe, nakoľko bolo zrealizované v pôvodných talianskych kasárňach, neskôr juhoslovenských a napokon slovinských a vlastní exponáty, ktoré v žiadnej európskej krajine neexistujú. Jedinečnosť spočívala aj v tom, že sa miestny nevyužitý potenciál využil pre rozvoj cestovného ruchu a hlavnou príťažlivosťou sú aj exponáty spojené s osamostatnením sa Slovinska. Obed sme absolvovali na ďalšej malej rodinnej agrofarme a jedlá boli znovu len z miestnych domácich produktov. Po obede sme sa presunuli do mestečka Prem a navštívili sme tam hrad, ktorý bol zrekonštruovaný miestnou municipalitou zo zdrojov Eurofondov a slúžil na reprezentačné účely a ako malé miestne múzeum. Hrad patrí medzi najvýznamnejšie turistické atrakcie oblasti Birkini. Tu sme sa stretli aj s predstaviteľmi miestnej MAS a mohli sme sa oboznámiť s ich aktivitami a vymeniť si skúsenosti z implementácie prístupu Leader.

Podvečer sme sa presunuli na severovýchod Slovinska do najstaršieho mesta Slovinska Ptuj, ktorého počiatky sa datujú z roku okolo 100 nášho letopočtu.

Na tretí deň sme mali najbohatší odborný program. Hneď ráno sme navštívili  konskú farmu  v Starošinci zameranú na hipoterapiu a jazdeckú školu. Mohli sme sa oboznámiť s realizovanými projektmi z programu Leader a aj s aktivitami a činnosťou miestnej akčnej skupiny. Na záver prehliadky farmy sme si mohli vyskúšať aj jazdu na koňoch. Potom sme sa presunuli do obce Vidova, ktorá z prostriedkov programu Leader zrekonštruovala historickú vinnú pivnicu zo 17. storočia. Tu sme mali možnosť oboznámiť sa s aktivitami miestnej MAS Haloze a debatovať o problémoch implementácie prístupu Leader. Potom sme sa presunuli na rodinnú agroturistickú farmu Korpič v Dravci. Farma sa zameriava nielen na predaj domácich produktov, ale zo zdrojov EU a aj Leadra má vybudované ubytovanie a jej hlavnou atraktivitou je malé etnografické múzeum.  Po prehliadke farmy a obede, znovu výhradne z domácich produktov, sme sa presunuli na rodinnú koziu farmu Bedrač v Slatine, neďaleko Cirkulane. 

Na  kozej farme vládli ženy – matka s dcérou a previedli nás svojou prevádzkou, pozreli sme si stajne i dojáreň a mali sme možnosť okoštovať aj vynikajúce produkty z kozieho syra. Na farme mali priamo aj predajňu syrov a ďalších produktov z kozieho mlieka – jogurty, pomazánky a pod.

V Cirkulane sme sa zastavili v miestnom rozvojom centre Halo. Je to rozvojové centrum, turistické informačné centrum, kancelária MAS Haloze, darčekový a suvenírový obchod, obchod s vínom atď. To sú priestory, kde sa pripravujú a realizujú projekty oblasti Haloze a pomáhajú sa pripravovať projekty pre obce, neziskovky, farmy, firmy, organizácie atď.

Na koniec tretieho dňa sme navštívili ďalšiu rodinnú farmu Pugračič, situovanú na slovinsko-chorvátskych hraniciach. Agrofarma poskytuje ubytovanie v 5 izbách a ponúka dobrú stravu z miestnych surovín. Minulý rok zrenovovali vínnu pivnicu a postavili miestnosť na ochutnávku vína spolufinancovanú z LEADRA. Na záver prehliadky farmy a vínnej pivnice prebehla ešte diskusia k problematike Leader a po nej nasledovala domácka veľmi chutná večera z produktov farmy.

Na štvrtý deň po raňajkách sme sa premiestnili do Velikej Poľany, kde sme navštívili miestne rozvojové centrum vidieka Pomelaj. Vedúca Centra nás oboznámila s ich históriou a aktivitami. Centrum sa orientuje predovšetkým na zaškoľovanie a zamestnávanie starších žien, ktoré stratili prácu pred odchodom na dôchodok a nevedia sa už nikde zamestnať. V centre sa vyškolili a vyrábajú rôzne výrobky z miestnych surovín a produktov, buď ako zamestnankyne, alebo si vytvoria vlastnú živnosť.

Následne sme sa presunuli do Moravskych Toplic, kde sme navštívili Rozvojovú agentúru Sinergia, ktorá je zameraná na výskum a výrobu miestnych ekologických stavebných materiálov z miestnych surovín a ekologickú energetiku a zároveň aj manažuje dve MAS. Predstavili nám ich programy a projekty a po prehliadke objektu so vzorkami materiálov a výrobných technológií sme sa presunuli na, v poradí už ôsmu, malú rodinnú farmu s finalizáciou miestnych produktov, ktorá poskytovala domácu stravu zo surovín z farmy.

Popoludní sme sa vydali na cestu späť na Slovensko.

Najvýznamnejší prínos z exkurzie bol poznatok, že v Slovinsku sa významne podporujú malé rodinné farmy zamerané na finalizáciu produktov. Spoznali sme veľmi veľa pracovitých, schopných a ochotných a zanietených ľudí, farmárov... Cenné boli aj získané skúsenosti a poznatky z implementácie prístupu Leader. Presvedčili sme sa, že aj slovinské MAS majú najväčšie problémy s byrokraciou a dodržiavaním termínov schvaľovania žiadostí a uhrádzania platieb. Zaujímavým poznatkom bolo i poznanie, že MAS v Slovinsku nemusia mať právnu subjektivitu a všetky MAS, čo sme navštívili, boli zastupované inými právnymi subjektmi.

Odborný program, ktorý nám pripravila a zorganizovala MAS Haloze, bol rozmanitý, dobre zmanažovaný a všetkými účastníkmi exkurzie vysoko ocenený. Svedčia o tom aj výsledky dotazníkovej ankety po ukončení odborného programu, keď po prvý krát sa hodnotenia aktivity zúčastnilo všetkých 40 účastníkov a návratnosť dotazníkov bola 100%.

(výsledky dotazníkového prieskumu sú v prílohe č. 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici 13.9. 2012, spracoval: Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102