september 2011 – odborná exkurzia do Talianska

11.10.2011 11:21

Štvordenná odborná exkurzia do Talianska určená pre vidieckych aktérov, farmárov, podnikateľov vo vidieckom CR a agroturistike, členov MAS a VSP z Banskobystrického kraja so zameraním na program rozvoja vidieka v regióne Marche, príklady predaja z dvora, tvorbu regionálnych produktov, regionálnu značku, vidiecku turistiku a agroturistiku a implementáciu prístupu Leader. 

 

Ciele:

-       získanie nových poznatkov a skúseností

-       vzájomná výmena informácií a kontaktov

-       tvorba regionálneho programu rozvoja vidieka

-       získanie poznatkov z tvorby regionálnych produktov a zavádzania regionálnej značky

-       príklady finalizácie výrobkov na farme

-       zameranie a príklady agroturistických zariadení

-       implementácia integrovanej stratégie a realizované projekty MAS

-       spoznanie novej krajiny, nových ľudí a uchovávania tradícií

 

Cieľová skupina:

-                     farmári, starostovia, manažmenty MAS/VSP, podnikatelia, občianski aktivisti

-                     členovia MAS a VSP v BB kraji

 

Termín a miesto konania:

-          región Marche, Taliansko 27. 9. – 2. 10. 2011

 

Doprava: autobus

 

Program podujatia

1.    deň utorok

-          odchod účastníkov zo železničnej stanice Zvolen

2.    deň streda

-          príchod do hotela Dinarica v Marotte, ubytovanie, obed

-          oficiálne uvítanie, predstavenie regiónu, programu a jednotlivých aktérov

-          presun na farmu Guerrieri v Piagge

-          prehliadka farmy Guerrieri, oboznámenie sa s jej históriou, produkciou, finálnymi výrobkami a didaktickými aktivitami („Winery Tour“)

-          návrat do hotela

3.    deň štvrtok

-          presun do mestečka Fabriano

-          návšteva múzea papiera a filigranu – história tvorby miestneho produktu

-          presun do manufaktúry Cartiera Artigiana, prehliadka projektu chránenej dielne

-          presun do agroturistického zariadenia Agriturismo la Ginestra

-          prehliadka farmy a roľníckeho múzea, ktoré je jej súčasťou + priblíženie histórie

      a súčasnosti podnikania v oblasti vidieckeho CR v regióne

-          presun do centra mesta Fabriano

-          stretnutie so zástupcami konzorcia CONSORZIO SALAME FABRIANO a s podnikateľmi v krytej mestskej tržnici vo Fabriane (prezentácia regionálnych produktov a predaj z dvora)

-          presun do hotela

4.    deň piatok

-          presun do Ancony – sídla regiónu

-          oficiálne prijatie predstaviteľmi regiónu Marche pána Paola Petriniho 

-          diskusia s expertmi na tému „regionálny program rozvoja vidieka, regionálna značka

-          presun do územia MAS GAL Colli Esini San Vicenzo – San Paulo di Jesi

-          predstavenie MAS a integrovanej stratégie, stretnutie s prezidentom MAS p. Riccardom Maderlonim

-          prehliadka miestneho projektu Leader - predajňa a koštovka miestnych produktov, San Paulo di Jesi

-          návšteva a prehliadka agroturistickej farmy La Collina delle Streghe – projekt Leader,

-          návrat do hotela

5.    deň sobota

-          po raňajkách odchod na Slovensko, príchod do Zvolena nad ránom 2.10.

Podrobný program odbornej exkurzie je v prílohe č.1

 

Príprava odborného programu, odborný sprievodca a tlmočenie: TERRA e SAPORI

 

Lektori:

-          Alberto Guerrieri a Luca Guerrieri, farma Guerrieri

-          Claudia Crocetti, múzeum papiera a filigranu vo Fabriane

-          Sandro Tiberi, riaditeľ chránenej dieľne – manufaktúra vo Fabriane

-          Antonella Marcaccini a Elide Campamelli – agroturistická farma a roľnícke múzeum la Ginestra

-          Constantini Amablo, združenie CONSORZIO SALAME FABRIANO

-          Nazareno Franchellucci, Roberto Luciani, Patrizia Barocci, Lorenzo Bispeno, Patrizia Bernacconi, Vinzenco Siniscallo, experti z regiónu Marche

-          Riccardo Maderloni – prezident MAS GAL Colli Esini San Vicino,

-          Sandro Barcaglioni – starosta San Paolo di Jesi

-          Alberto Ferzzani, podpredseda MAS GAL Colli Esini San Vicino

-          Pierfranco Luigi, majiteľ farmy La Collina delle Streghe

 

Účastníci:

Celkom 36 účastníkov, z toho 2 vodiči, 1 tlmočník a 1 organizátor, 9 zástupcov manažmentov, 7 MAS/VSP, 8 zástupcov samospráv, 12 zástupcov podnikateľov a 3 zástupcovia občianskych združení

Zoznam účastníkov odbornej exkurzie je v prílohe č. 2

 

Priebeh podujatia:

Odchod účastníkov zo Slovenska bol o 14:30 27.9. 2011 zo Zvolena.

V prvý deň exkurzie, hneď po ubytovaní a obede v hoteli Dinarica v Marotte bol účastníkom predstavený región, kompletný program a  jeho aktéri. Potom sa všetci presunuli na farmu Guerrieri v Piagge , ktorá má vyše 150-ročnú históriu a v súčasnosti sa zameriava na finalizáciu produktov v troch sektoroch: olivový olej cestoviny a víno. Súčasťou farmy su vzdelávacie a poznávacie aktivity. Farma má vlastnú predajňu a už veľmi široký okruh zákazníkov, nielen v provincii a regióne, ale postupne i v zahraničí. Pri presune do hotela sme sa večer zastavili na večeru v značkovej reštaurácii Grotta di Tufo v sieti reštaurácii Červený rak, kde sme sa mohli oboznámiť s miestnymi gastronomickými špecialitami. Návrat na hotel bol okolo 22:00 hod.

Na druhy deň o 8:00 hod sme sa vydali na cestu do mesta Fabriano, kde bol dopoludňajší program venovaný tvorbe miestnych produktov založených na miestnych tradíciách a s pridanou hodnotou zapojenia zdravotne postihnutých do výrobného procesu ako súčasť rehabilitácie a liečby. Potom sme sa presunuli do jedného z najstarších a prvých agroturistických zariadení v Taliansku - Agriturismo la Ginestra, kde sme okrem tradičného obeda absolvovali prehliadku farmy, roľníckeho múzea a oboznámili sme sa s históriou podnikania vo vidieckom cestovnom ruchu ako aj s históriou a vznikom zariadenia.

Podvečer sme sa presunuli do Fabriana, prehliadli sme si bývalé letné sídlo pápeža a presunuli sme sa do mestskej tržnice, ktorá je súčasne aj predajným miestom miestnych potravinárskych produktov. Tu sme sa mohli oboznámiť s históriou vzniku špeciálneho chráneného miestneho produktu – salámy  s ochrannou značkou a mohli sme okoštovať miestne špeciality a jedlá. Do hotela sme sa vrátili po 22.00 hod.

V posledný odborný deň programu nás hneď ráno čakala cesta do regionálneho sídla mesta Ancony, kde sme bolo prijatí zástupcami regionálnej samosprávy a oboznámili sme sa s ich regionálnym programom rozvoja vidieka a so zavádzaním regionálnej značky kvality regiónu Marche. Po veľmi živej diskusii sme sa premiestnili do obce San Paulo di Jesi, kde nás prijal starosta a potom sme sa mohli oboznámiť s históriou a stratégiou MAS GAL Colli Esini San Vicenzo.Následne sme navštívili realizovaný projekt koštovky a predajne miestnych produktov a potom sme sa presunuli na agroturistickú farmu La Collina delle Streghe, kde bola prehliadka farmy, a jej služieb a vybavenosti pre návštevníkov. Do následnej bohatej diskusie sa zapojil aj podpredseda MAS Alberto Ferzzani a debatovalo sa hlavne o možnostiach spolupráce a spoločných témach týkajúcich sa prístupu Leader. Cestou do hotela sme sa zastavili v typickej talianskej reštaurácii na večeru , kde prichádzajú ľudia zo širokého okolia, aby sa mohli stretnúť a podebatovať. Do hotela sme sa vrátili okolo 23:00 hod.

Na druhý deň po raňajkách  sme sa vydali na spiatočnú cestu na Slovensko.

Do Zvolena sme došli v nedeľu nad ránom - o 02:30 hod.

Fotodokumentácia z realizácie odbornej exkurzie je v prílohe č.3

 

Zhrnutie, výsledky:

Program cesty bol zostavený tak, aby sa mohli naplniť požadované ciele odbornej exkurzie. Prioritne bola exkurzia zameraná na finalizáciu  miestnych produktov, predaj z dvora a regionálne značenie produktov. Druhou témou bola vidiecka turistika a agroturistika a treťou program rozvoja vidieka a prístup Leader. Exkurzia nebola zameraná na projekty obcí, no i tak sa na ňu prihlásilo až 8 zástupcov miestnej samosprávy (1/4 účastníkov), čo svedčí o ich záujme pomôcť v ekonomickom oživení vidieka, resp. v koordinácii rozvoja územia.

40% účastníkov bolo z podnikateľského sektoru, pre ktorých bola exkurzia prioritne zameraná

a tak mohli získať skúsenosti z finalizácie produktov, predaja z dvora a agroturistiky. Veľmi cenným poznatkom pre nich bola hlavne poznanie dôležitosti združovania pri presadzovaní produktov na miestnych – regionálnych trhoch a pri zavádzaní regionálnej značky kvality. O regionálnu značku ako aj o program rozvoja vidieka a prístup Leader sa zaujímali hlavne zástupcovia manažmentov MAS/VSP.

Silným zážitkom a prekvapivým poznaním pre všetkých účastníkov boli prirodzené tendencie a sklony Talianov k združovaniu a ich pozitívny vzťah k histórii a k miestnym hodnotám a tradičným jedlám z domácich produktov.

Svedčia o tom aj výsledky dotazníkovej akcie, keď za najviac ocenenú a hodnotenú aktivitu účastníci vybrali farmu Luca Guerrieri, s dlhou tradíciou a moderným predajom z dvora vlastných finalizovaných produktov – cestovín, oleja a vína.

 Je možné konštatovať, že plánované ciele a záujmy cieľových skupín boli realizáciou odborného programu naplnené. Vzhľadom k rôznorodému zameraniu exkurzie a rôznorodým cieľovým skupinám však vybraný odborný program  nie vždy zaujímal všetkých účastníkov. Ale podľa výsledkov dotazníkovej ankety až 93% dotazovaných účastníkov odpovedalo, že by chcelo získané poznatky využiť vo svojej práci v rozvoji vidieka v Banskobystrickom kraji.

Pozitívnym výsledkom exkurzie boli aj podnety a záujem o budúcu spoluprácu, najmä v oblasti zavádzania regionálnej značky kvality. Konkrétnu spoluprácu si dohodli starostovia obcí Sv. Anton a San Paulo di Jesi.

 

 

V Banskej Bystrici,  7.10. 2011, spracoval. Peter Rusnák

 

 

Príloha č. 1: Podrobný program odbornej exkurzie

Príloha č. 2: Fotodokumentácia 1, 2, 3

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102