September 2010 – odborná exkurzia do Estónska

04.10.2010 09:48

 

Odborná exkurzia pre členov MAS a VSP Banskobystrického kraja zorganizovaná v spolupráci s Estónskou sieťou rozvoja vidieka zameraná na výmenu skúseností s implementáciou prístupu Leader v Estónsku.

 

Ciele:

- získanie nových poznatkov riešenia vybraných problémov rozvoja vidieka

- výmena skúseností z prípravou prístupu Leader

- zlepšenie vzájomnej informovanosti a získanie nových kontaktov pre spoluprácu

- získanie nových podnetov a zručností pre MAS a VSP BB kraja

 

Cieľová skupina:

-          členovia MAS a VSP z Banskobystrického kraja

 

Program podujatia:

-          odborný program bol zabezpečený Estónskou sieťou rozvoja vidieka

podrobný program exkurzie je v prílohe č. 1

 

Lektori:

Ave Bremse (Estónska vidiecka sieť – Estonian Rural Network Unit),

Marika Kose (Pärnu Bay Partnership)

Mercedes Merimaa (Pärnu Bay Partnership)

Ly Oja (Ojako – Holiday house)

Heli Viedehof (Tamme herb garden)

(Menmo alternative medical center)

Helen Raas (LAG Vörtsjärve Association)

Tarmo Rüsk (Köo Municipality)

Hermann Kalmus (EECK Pilitsvere)

(Tarvastu bunker)

Toomas Rüütmann (AS Röngu AED, Polli Garden)

Ene Saar (LAG Mulgimaa Development)

Mati Lauer (Municipality Paistu)

(Karksi castle and St Peter's church)

Piret Leskova (LAG Mulgimaa Development)

Urmas Tuuleveski (Öisu, Old Manor House)

Tuuli Yöesaar (LAG Mulgimaa Development)

(Abja Museum, „Mulgi Ukuvakk“)

 

Kontakty na lektorov sú v prílohe č. 2

 

Termín a miesto konania:

-          12. – 17. 9. 2010, Estónsko (podľa programu)

 

Účastníci: celkom sa podujatia zúčastnilo 36 účastníkov, z toho:

-          7 za MAS Malohont

-          9 za MAS Podpoľanie

-          3 za MAS Zlatá cesta

-          3 za Banskobystrický geopark

-          4 za Partnerstvo Južného Novohradu

-          5 za Partnerstvo Muránska Planina – Čierny Hron

-          2 za organizátora – BB VIPA

-          1 tlmočníčka

-          2 vodiči

Celkom boli zastúpené 3 z piatich MAS. Nezúčastnili sa zástupcovia MAS Chopok-juh a MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia.  Z celkového počtu 8 verejno-súkromných partnerstiev bez štatútu MAS sa podujatia zúčastnili zástupcovia troch. Celkom sa odbornej exkurzie zúčastnilo 19 zástupcov MAS a 12 zástupcov z VSP. V štruktúre zástupcov MAS a VSP bol zastúpený verejný sektor  jedenástimi účastníkmi (35,5%), súkromný sektor  deviatimi (29%) a občiansky 11 účastníkmi (35,5%), z toho manažmenty MAS a VSP  boli zastúpené ôsmimi  členmi.

 

Podrobný zoznam účastníkov je v prílohe č.3

 

 

Priebeh realizácie odbornej exkurzie:

Odchod účastníkov bol dňa 12. 9. zo Zvolena pre účastníkov z južnej časti kraja (24), ostatní (10)  pristúpili v Banskej Bystrice. Odchod z Banskej Bystrice bol o 11:30 a príchod do hotela Villa Andropoff 13.9. o 12:30, Po ubytovaní, obede a krátkom oddychu o 14:30 bolo pred hotelom uvítanie predstaviteľkami MAS Pärnu Bay Partnership a potom už nasledovala prehliadka realizácie projektov Leaer v tejto MAS.

Prvou zástavkou bola návšteva prázdninového domu Ojako v dedine Marksa pri pobreží Baltického mora. Bola to ukážka prebudovania pôvodnej malej farmy na oddychovo - relaxačné a školiace zariadenie s ubytovacou kapacitou v nadštandardnom i klasickom prevedení. Zariadenie bolo súčasťou miestneho rozvojového projektu cesta lásky o ktorom sa účastníci mohli podrobnejšie oboznámiť pri prednáške manažérky MAS Mariky Klose v prednáškovej sále prázdninového domu. 

Potom nasledovala návšteva alternatívneho medicínskeho centra v dedinke Menmo. Bol to  takisto príklad prebudovania pôvodnej usadlosti na školiaco vzdelávacie centrum Tibetskej medicíny a zároveň aj doklad o tom, že oživenie vidieka realizujú predovšetkým ľudia z vonku, ktorí dokážu vniesť do územia inovatívne myšlienky. To bol prípad i ďalšej ukážky – bylinkovej záhrady v Tamme, kde bola pôvodná malá usadlosť prebudovaná na bylinkovú záhradu  spojenú s pestovaním a predajom byliniek a prípravy domácich pochutín. Pani Heli Viedohof tu organizuje vzdelávacie a tréningové aktivity podporujúce využívanie miestnych zdrojov pre zdravé stravovanie.

Na druhy deň 14.9. sme absolvovali návštevu projektov Leader realizovaných v MAS Võrtsjärve Association. Najprv sme navštívili dedinku Konksvere kde si miestny klub vidieckych  žien zrekonštruoval starý opustený kultúrny dom na centrum vidieckych žien a mohli sme sa tu oboznámiť i s ukážkou miestneho folklóru. Potom nás čakala návšteva fary v Pilistvere.  Miestny pastor nám predstavil dva projekty. Jeden bol práca s mladými ľuďmi, ktorí na fare našli možnosti vlastnej sebarealizácie i návyky pracovných zručností. Druhý projekt predstavoval vybudovanie pamätníka deportovaných Estóncov počas sovietskej armády. Históriu protisovietskeho odboja dokumentovala aj výstava inštalovaná v priestoroch fary. Po obede v rázovitej reštaurácii, ktorá bola súčasťou rekreačného areálu Venevevre vybudovaného na brehu druhého najväčšieho jazera v Estónsku Võrtsjärve, po ktorom nesie aj miestna MAS svoj názov, nasledoval presun autobusom do dedinky Tarvastu. Cesta autobusom bola využitá na prednášku Helen Raas o štruktúre a stratégii MAS Võrtsjärve Association. V Tarvastu nás čakala miestna Pastorka, ktorá nás sprevádzala na pešej túre lesom k návšteve rekonštruovaného objektu lesného bunkra z programu Leader, ktorý slúžil ako úkryt pre odporcov antisovietskeho hnutia. 

Posledné realizácie projektov Leader v miestnej MAS sme navštívili v dedinke Poli, kde sme navštívili ovocinársku spoločnosť a zoznámili sa so spracovaním a šľachtením miestnych druhov ovocia a bobuľovín. Zároveň sme aj navštívili miestnu fabriku na spracovanie ovocia, ktorá poskytuje aj služby miestnym farmárom.

Po ubytovaní a večeri v hoteli Holstre - Poli  v rekreačnom zariadení sme  sa presunuli do Kultúrneho domu v obci Paistu, kde nás privítala predsedníčka tretej MAS – Mulgimaa Development pani Ene Saar. Témou stretnutia bola výmena skúseností slovenských MAS z oblasti uchovávania kultúrneho dedičstva s MAS Mulgimaa Development. Na záver nasledoval  zaujímavý kultúrny folklórny program a rôzne interaktívne ukážky ľudových hier.

Tretí a aj nasledujúci deň bol venovaný návšteve projektov realizovaných v MAS Mulgimaa Development, ktoré boli zamerané predovšetkým na kultúrne dedičstvo.  Počas presunu autobusom sme navštívili realizáciu malých projektov – drobnú infraštruktúru oddychovej a rekreačnej zóny pri jazere, parkovú úpravu v okolí pamätníka, dotvorenie areálu miestnej školy a škôlky a oboznámili sme sa aj s projektom mulgi kultúry – realizáciou rôznych sôch od rôznych autorov predstavujúcich ľudové postavy v miestnych krojoch a navštívili sme minicipálny úrad a kultúrny dom v Karski, kde sme si prezreli výstavku výtvarných diel miestnych výtvarníkov. Doobedňajší program sme ukončili návštevou rekonštruovaného hradného areálu a kostola sv. Petra v Karski. 

Po obede sme navštívili zámok v Õisu, ktorý sa postupne rekonštruuje a obnovuje vrátane parku a okolia. Potom sme sa presunuli do zrekonštruovanej kováčskej dielne, kde nás majiteľ oboznámil s históriu objektu a jeho renováciou a využitím a potom nasledovala prednáška Piret Leskovej o štruktúre a stratégii rozvoja MAS Mulgimaa Development.

Následne sme sa presunuli na návštevu závodiska – projektu pre mladých – motorkárske centrum, kde sme mali možnosť spoznať, že i za málo peňazí je možné pripraviť atraktívny a užitočný projekt pre mládež.

Podvečer sme sa premiestnili mesta Viljandi a ubytovali sa v hoteli Centrál. Po večeri sa zástupcovia troch MAS stretli s Ave Bremse na pracovnom rokovaní zorganizovanom RP NSRV BB,  k výmene skúseností s realizáciou prístupu Leader. Ostatní účastníci mali voľný program a mohli navštíviť historické jadro mesta a ruiny starého hradu pri jazere Viljandi.

Na štvrtý deň ráno, počas presunu z Viljandi do Abji, nás Ave Bremse oboznámila s činnosťou a aktivitami Estónskej vidieckej siete . V Abji sme navštívili miestne múzeum a centrum pre postihnutých ľudí „Mulgi Ukuvakk“, kde sa postihnutí občania venujú ručným prácam  a výrobe ľudových a umeleckých predmetov a suvenírov, spojenej s ich predajom.

Po obede a rozlúčke s hostiteľmi v štýlovej reštaurácii Mulgi Inn sme sa vydali na cestu späť na Slovensko, do B. Bystrice sme došli 17. 9. o 10:00 hod.

Fotodokumentácia z programu odbornej exkurzie je v prílohe č. 4

 

Zhrnutie poznatkov a naplnenie cieľov exkurzie:

Počas odbornej exkurzie sme sa mali možnosť oboznámiť s realizáciami projektov Leader v troch MAS. V prvej MAS to boli predovšetkým projekty zamerané na využitie starých fariem a usadlostí pre turistiku a nové ekonomické aktivity na vidieku. V druhej MAS dominovala téma  budovania a posilňovania národného povedomia a hrdosti, a to nielen formou pripomínania antisovietskeho hnutia, ale aj formou podpory uplatňovania sa na trhu vlastnej domácej poľnohospodárskej produkcie na príklade ovocinárstva a silná angažovanosť v práci pre mladých ľudí a vidieckych žien. V tretej MAS dominovala téma kultúrneho dedičstva, doplnená aj projektmi pre mladých a postihnutých ľudí. Okrem toho účastníci počas odborných prednášok sa mohli oboznámiť nielen so štruktúrami a stratégiami MAS a aktivitami Estónskej vidieckej siete, ale aj osobne s ich predstaviteľmi a realizátormi jednotlivých projektov. Boli to veľmi inšpiratívne stretnutia, ktoré prispeli nielen k obohateniu vedomostí, podnetov a nových  zručností zástupcov našich partnerstiev, ale aj k získaniu nových osobných kontaktov.

Cenným poznatkom pre našich účastníkov bola aj skutočnosť, že realizácie v rámci programu Leader boli predovšetkým malé infraštrukturálne projeky zamerané na skvalitnenie a skultúrnenie prostredia, realizáciu voľného času a podporu národnej identity a kultúry.

Určite cenným výstupom pre všetkých účastníkov bolo aj spoznanie novej krajiny, charakteristickej kultúrnosťou, čistotou, pozitívnym prístupom ku prírode a kultúrnym a historickým hodnotám, ale aj veľmi skromnými, šikovnými a priateľskými ľuďmi.  

Na záver exkurzie každý účastník vyplnil  dotazníkovú anketu. Jej výsledky sú v prílohe č. 5.

 

 

 

V Banskej Bystrici 23.9.2010

Spracoval: Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102