September 2009 - Tematický seminár LEADER 1

16.09.2009 10:28

 Druhé podujatie odborno-konzultačného seminára pre manažmenty a rozhodovacie organy MAS zamerané na skvalitnenie manažmentu a rozhodovacích orgánov Miestnych akčných skupín pri výbere projektov a finančnom riadení chodu MAS v súlade s aktualizovaným usmernením pre Leader.

 

Názov seminára: Tematický seminár LEADER 1 – 2. podujatie

 

Ciele:

-          poskytnúť manažmentom a rozhodovacím orgánom podporených MAS v BB kraji najaktuálnejšie informácie o implementácii chodu MAS a hlavne o finančnom riadení a spracovávaní Žiadostí o platbu

Cieľová skupina:

-          manažmenty a predstavenstvá podporených MAS z BB kraja

 

Program:

12:15 – 12:30 – prezentácia účastníkov

12:30 – 13:00 – obed

13:00 – 13:15 – otvorenie, predstavenie zástupcov MAS

13:15 – 14:00 – zámery aktivít RP BB pre prístup Leader (P. Rusnák)

14:00 – 15:30 – implementácia chodu MAS, diskusia (I. Kocianová, MP SR)

15:30 – 15:45 – prestávka, občerstvenie

15:45 – 17:15 – finančné riadenie chodu MAS, diskusia (M. Halčin, PPA)

17:15 – 18:00 – diskusia, námety a podnety pre plán aktivít na rok 2010 (P. Rusnák)

18:00 – závery a ukončenie seminára 

 

Termín a miesta konania:

9.9.2009, CEV Drieňok, Teplý Vrch, celkom 43 účastníkov

 

Účastníci:

MAS CHOPOK-JUH 11, MAS MALOHONT 16 a MAS PODPOĽANIE 12

2 lektori a 2 zástupcovia RP NSRV

 

Zhrnutie, výsledky:

V úvode predstavil regionálny koordinátor doterajšie aktivity regionálneho pracoviska ako aj plánované aktivity zamerané hlavne pre MAS do konca roka. Účastníci obdržali dotazníky, v ktorých mohli anonymne vyjadriť aj svoje požiadavky a námety pre činnosť RP NSRV B. Bystrica.

Hlavný program bol koncentrovaný predovšetkým na finančné riadenie chodu MAS a diskusiu k problematike implementácie. Účastníci mali pripomienky hlavne k tomu, že ešte neobdržali štatút MAS a je ešte mnoho otvorených otázok. Pani Kocianová si pripomienky zapísala a sľúbila na ne písomne odpovedať do kancelárie RP NSRV, čo aj dodržala.

Na záver nasledovala ešte diskusia k námetom činnosti a k plánu aktivít RP NSRV B. Bystrica na rok 2010 a účastníci vzniesli svoje námety a pripomienky aj k aktivitám na rok 2009. Celkom bolo odovzdaných 16 dotazníkov.

Účastníci ocenili hlavne možnosť diskutovať s kompetentnými zástupcami MP SR a PPA. Stretnutie MAS bolo užitočné aj z hľadiska získania námetov a podnetov pre plánovanie aktivít Regionálneho pracoviska NSRV B. Bystrica.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102