Šanca pre váš región 2013

16.04.2013 16:25

 

Nadácia Orange sa dlhodobo strategicky venuje aj komunitnému rozvoju. Naším zámerom motivovať a podporovať všetkých, ktorí majú snahu prispieť k pozitívnej zmene vo svojom okolí.

Už deviaty rok otvárame pre aktívnych jednotlivcov a skupiny grantový program Šanca pre váš región.

Dlhodobým cieľom programu je zvyšovať kvalitu života obyvateľov jednotlivých regiónov Slovenska a reagovať na ich aktuálne potreby, podporovať občiansky aktivizmus a rozvíjať komunitný život.

V programe chceme podporiť vaše projekty, ktorých cieľom je:

·  vytvárať miesta a príležitosti na stretávanie komunít a aktívne trávenie voľného času

·  zachovávanie prírodných a kultúrnych pamiatok

·  rozvoj regionánleho cestovného ruchu

Novinkou aktuálneho ročníka programu bude zapojenie verejnosti do rozhodovania o podpore vybraných projektov prostredníctvom online hlasovania. Odborná hodnotiaca komisia vyberie projekty, ktoré najviac napĺňajú filozofiu programu a ktoré bude môcť verejnosť podporiť svojím hlasom. Predkladatelia projektov tak budú môcť získať na realizáciu svojich aktivít získať ďalšiu podporu. Hlasovanie prebehne v júli 2013.

O grantovú podporu sa môžu uchádzať neformálne skupiny aktívnych občanov, mimovládne organizácie a kultúrne inštitúcie predložením projektu prostredníctvom online formulára do 15. mája 2013.

Podrobnejšie informácie o programe Šanca pre váš región 2013

 

Zdroj: Nadácia Orange

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102