Príručka pre žiadateľov PRV - zmeny!

07.12.2009 09:02

Poľnohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z PRV SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila Príručku pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, upravenú na základe zmien schválených Európskou komisiou dňa 27. októbra 2009. Pôvodná príručka bola nahradená novou príručkou, účinnou od 27. októbra 2009, v ktorej sú doplnené zmeny zvýraznené modrou farbou.

 

Žiadosti, prijaté od 27. októbra 2009 PPA prehodnotí v záujme splnenia ustanovení vyplývajúcich zo zmien schválených Európskou komisiou.

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102