Pripravované aktivity RP NSRV B. Bystrica na 4. štvrťrok 2011

28.10.2011 09:38

1.   NÁRODNÁ A NADNÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

 

Účasť regionálneho koordinátora na medzinárodných podujatiach

 

Štvordenná odborná exkurzia do Poľska organizovaná Centrálou NSRV, určená pre manažmenty MAS a regionálnych koordinátorov NSRV           

 

Ciele:

-          získanie nových poznatkov a skúseností

-          vzájomná výmena informácií a kontaktov

-          podpora prístupu Leader v Poľsku

-          príklady finalizácie výrobkov na farme – balíček farmára

-          využitie histórie pre rozvoj cestovného ruchu

-          podpora a rozvoj agroturistiky

-          implementácie stratégií MAS

 

Cieľová skupina:

-        zástupcovia MAS a RP NSRV

 

Tematické zameranie:

 

-          Program rozvoja vidieka Poľska,

-          implementácia prístupu Leader,

-          medzinárodná a národná spolupráca MAS

-          podpora rozvoja cestovného ruchu a agroturistiky.

 

Termín a miesto konania:

-          Poľsko, Malopoľské a Svätokrížske vojvodstvo, 20.-23. októbra 2011

                                              

Predpokladaný počet účastníkov: 25 - 30

 

 

Výmena skúsenosti s implementáciou PRV 2007-13 v BB kraji

 

Jednodenné pracovné stretnutie kľúčových aktérov rozvoja vidieka v banskobystrickom kraji - zástupcov obcí, farmárov, občianskych združení, MAS a VSP,  zamerané na výmenu skúseností a skvalitnenie vzájomnej spolupráce pri realizácii a propagácii PRV SR 2007-13

 

Ciele:

-          zvýšenie odbornosti, informovanosti a pripravenosti vidieckych aktérov

-          skvalitnenie prípravy a realizácie projektov PRV SR 2007-13

-         výmena skúseností a poznatkov so zahraničia a regionálnej spolupráce

 

Cieľová skupina:

-        zástupcovia obcí, farmárov, občianskych združení, MAS a VSP

 

Termín a miesto konania:

-          okres Veľký Krtíš, november 2011

2.   PROPAGÁCIA

 

Názov aktivity:  Príspevky a články do časopisu Náš kraj

 

Pravidelná mesačná propagácia aktivít a činnosti leadrovských partnerstiev ako aj realizácii PRV SR 2007-13 v mesačníku BBSK

 

Ciele:

-          zlepšenie informovanosti verejnosti o vidieku a prístupe Leader

-          spropagovanie vidieckych iniciatív a aktivít

-          propagácia prístupu Leader a realizácii PRV SR 2007- 13 v BB kraji

 

Cieľová skupina:

-          široká verejnosť v Banskobystrickom kraji – 240.000 subjektov

 

Orientačný obsah a zameranie príspevkov:

-          propagácia prístupu Leader a MAS v BB kraji

-          prezentácia činnosti a aktivít MAS/VSP

-          propagácia vidieka a zariadení vidieckych služieb

 

Rozsah:

-          max 1 strana v mesačníku Náš kraj – rubrika šanca pre náš vidiek

 

Termíny vydania:

-          október, november, december 2011

 

 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, október  2011

Spracoval: Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102