Pripravované aktivity RP NSRV B. Bystrica na 3. štvrťrok 2011

07.06.2011 09:20

 

1.   Národná a nadnárodná spolupráca

 

Názov podujatia:  Odborná exkurzia do Talianska

 

Ciele:

-          výmena skúseností s implementáciou PRV a ISRU

-          získanie nových poznatkov a prístupov riešenia problémov rozvoja vidieka

-          zvýšenie odbornosti a zručností účastníkov

 

Cieľová skupina:

-        zástupcovia MAS/VSP, farmári, aktivisti z Banskobystrického kraja

 

Tematické zameranie:

 

-          predaj z dvora, regionálne produkty

-         vidiecka turistika a agroturistika

-          implementácia prístupu Leader

 

Termín a miesto konania:

-          Taliansko, región Marke, 24.-29. septembra 2011

                                              

Predpokladaný počet účastníkov: 25

 

 

2.   Propagácia

 

Názov aktivity:  Účasť na výstave Agrokomplex

 

Propagačná aktivita na prezentáciu činnosti RP NSRV B. Bystrica a MAS Banskobystrického kraja, zahŕňa prípravu a spracovanie propagačných materiálov, zber propagačných materiálov od MAS BB kraja, koordináciu prezentačných aktivít MAS a poskytovanie informácií o činnosti a aktivitách Regionálneho pracoviska NSRV počas celoslovenskej výstavy Agrokomplex v Nitre

 

Ciele:

-          zlepšiť informovanosť širokej verejnosti

-          spropagovať aktivity a činnosť RP NSRV B. Bystrica

-          spropagovať MAS a VSP Banskobystrického kraja a informovať o ich aktivitách

-          získanie spätnej väzby od účastníkov

 

Cieľová skupina:

-        široká verejnosť

 

Termín a miesto konania:

-          Nitra, 18.- 21. augusta 2011

 

 

Názov aktivity:  Príspevky a články do časopisu Náš kraj

 

Pravidelná mesačná propagácia aktivít a činnosti ledrovských partnerstiev ako aj realizácii PRV SR 2007-13 v mesačníku BBSK

 

Ciele:

-          zlepšenie informovanosti verejnosti o vidieku a prístupe Leader

-          spropagovanie vidieckych iniciatív a aktivít

-          propagácia prístupu Leader a realizácii PRV SR 2007- 13 v BB kraji

 

Cieľová skupina:

-          široká verejnosť v Banskobystrickom kraji – 240.000 subjektov

 

Orientačný obsah a zameranie príspevkov:

-          propagácia prístupu Leader a MAS v BB kraji

-          prezentácia činnosti a aktivít MAS/VSP

-          propagácia vidieka a zariadení vidieckych služieb

 

Rozsah:

-          1 strana v mesačníku Náš kraj – rubrika šanca pre náš vidiek

 

Termíny vydania:

-          júl, august, september 2011

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, máj  2011

Spracoval: Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102