Pripravované aktivity RP NSRV B. Bystrica na 2. štvrťrok 2011

26.04.2011 08:42

 

1.   Vzdelávanie a informovanie

 

Názov seminára:  Krajská konferencia rozvoja vidieka

Na tému: IMPULZY PRE REGIONÁLNY ROZVOJ NA ÚZEMÍ BBSK

 

Ciele:

-          získanie prehľadu o využívaní eurofondov pre rozvoj územia BB kraja

-          oboznámenie sa o podpore rozvoja vidieka v regióne Marche (Taliansko)

-          získanie poznatkov o význame združení v podnikaní na vidieku

-          prenos skúseností z podpory podnikania a prílevu investícii na vidiek

-          získanie poznatkov o význame a úlohe kvality manažmentu samospráv v rozvoji územia

 

Cieľová skupina:

-       samosprávy, podnikatelia, združenia, aktivisti.

 

Predbežný program podujatia:

-          aktivity a činnosť RP NSRV B. Bystrica

-          výsledky podpory regiónu v rámci Národnej stratégie regionálneho rozvoja

-          dopady podpory PRV na územie BBSK

-          využitie cezhraničnej spolupráce pre rozvoj BBSK

-          úloha združenia agropodnikateľov v rozvoji regiónu Marche

-          skúsenosti z implementáciou predaja z dvora v Taliansku

-          ako založiť dedinský kláster

-          význam kvalitných verejných služieb pre miestny rozvoj

-          vyhodnotenie skúsenosti s internetového portálu BB-Invest

-          informačný portál pre malých podnikateľov na vidieku

 

Predbežný termín a miesto konania:

-          Hotel LUX, Banská Bystrica, 5. mája 2011

 

Predpokladaný počet účastníkov: 60-80

 

 

2.   Národná a nadnárodná spolupráca

 

Názov aktivity:  Stretnutie so zahraničnými partnermi v SR - 2

 

Ciele:

-          výmena skúseností  v oblasti podpory a rozvoja vidieka v Taliansku a na Slovensku

-          získanie poznatkov o význame regionálnych združení v rozvoji podnikania na vidieku v regióne Marche,

-           oboznámenie sa so spôsobom podpory predaja z dvora, podpory tvorby miestnych produktov a vidieckej turistiky v Taliansku

-           príprava námetov vzájomnej spolupráce

 

 

Cieľová skupina:

-          zástupcovia združení z Talianska a Slovenska na regionálnej úrovni, starostovia, predstavitelia MAS

 

Predbežný program stretnutia:

-          pracovné rokovanie – výmena skúseností

-          návšteva vybraných prevádzok a zariadení – vidiecka turistika, predaj z dvora, regionálne podujatia, regionálne špeciality a gastronómia

-          možnosti spolupráce a výmeny skúseností

 

Predbežný termín a miesto konania:

-           región Hont, Dudince, Sebechleby,  4. máj 2011

           

Predpokladaný počet účastníkov: 15-20 z toho 4 z Talianska

 

 

 

 

Názov podujatia:  Odborná exkurzia do Rakúska

Preložené podujatie z 1. stvrťroku

 

Ciele:

-          výmena skúseností s implementáciou PRV a ISRU

-          získanie nových poznatkov a prístupov riešenia problémov

-          zvýšenie odbornosti a zručností účastníkov

-          skvalitnenie prípravy rozvojových projektov

 

Cieľová skupina:

-        vidiecki aktéri, zástupcovia MAS z Banskobystrického kraja

 

Tematické zameranie:

 

-         diverzifikácia - predaj z dvora, bioenergetika

-         vidiecku turistika a agroturistika

-          implementáciu prístupu Leader

 

Termín a miesto konania:

-          Rakúsko, Burgenland, 14.-15. apríl 2011

                                              

Predpokladaný počet účastníkov: 40 - 44

 

 

3.   Propagácia

 

Názov aktivity:  Vydanie infobulletinu RP NSRV B. Bystrica

 

Ciele:

-          zlepšenie informovanosti verejnosti o vidieku a PRV SR 2007-13

-          prezentácie výsledkov podpory PRV SR v území BB kraja

-          spropagovanie činnosti RP NSRV

-          prezentácia úspešných realizácie a projektov obcí z PRV SR 2007-13

Cieľová skupina:

-          široká verejnosť v Banskobystrickom kraji

 

Orientačný obsah infobulletinu:

-          príhovor

-          prezentácia činnosti RP NSRV B. Bystrica v roku 2010

-          výsledky podpory PRV SR 2007-13 v BB kraji do roku 2010

-          príklady realizácii projektov PRV SR 2007-13 – opatrenie 3.4

 

Rozsah:

-          32 plnofarebných strán, náklad 1000 ks

 

Termíny vydania:

-          apríl 2011

 

 

 

Názov aktivity:  Príspevky a články do časopisu Náš kraj

 

 

Názov aktivity:  Príspevky a články do časopisu Náš kraj

 

Ciele:

-          zlepšenie informovanosti verejnosti o vidieku a prístupe Leader

-          spropagovanie vidieckych iniciatív a aktivít

-          propagácia prístupu Leader a realizácii PRV SR 2007- 13 v BB kraji

 

Cieľová skupina:

-          široká verejnosť v Banskobystrickom kraji – 240.000 subjektov

 

Orientačný obsah a zameranie príspevkov:

-          propagácia prístupu Leader a MAS v BB kraji

-          prezentácia činnosti a aktivít MAS/VSP

-          propagácia vidieka a zariadení vidieckych služieb

 

Rozsah:

-          1 strana v mesačníku Náš kraj – rubrika šanca pre vidiek

 

Termíny vydania:

-          apríl, máj, jún 2011

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, apríl 2011

Spracoval: Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102