Pripravované aktivity RP NSRV B. Bystrica na 1. štvrťrok 2012

11.01.2012 10:24

1.   NÁRODNÁ A NADNÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

 

Výmena skúseností s implementáciou PRV 2007-13 v BB kraji

 

Dvojdenné pracovné stretnutie kľúčových aktérov rozvoja vidieka v Banskobystrickom kraji - zástupcov obcí, farmárov, občianskych združení, MAS a VSP,  zamerané na výmenu skúseností z prístupu Leader doma i v zahraničí.

 

Ciele:

-          zvýšenie odbornosti, informovanosti a pripravenosti vidieckych aktérov

-          skvalitnenie prípravy a realizácie projektov PRV SR 2007-13

-         výmena skúseností a poznatkov so zahraničia a regionálnej spolupráce

 

Cieľová skupina:

-        zástupcovia obcí, občianskych združení, MAS a VSP, vidiecki aktéri

 

Termín a miesto konania:

-          Dolná Strehová, február 2012

 

 

2.   PROPAGÁCIA

 

Názov aktivity:  Publikácia – Zhodnotenie prístupu Leader v BB kraji

 

Propagácia výsledkov a skúseností z prístupu Leader v Banskobystrickom kraji prostredníctvom vydania publikácie v rozsahu cca 40 strán za účelom zlepšenia informovanosti verejnosti o prístupe Leader a jeho výsledkoch v BB kraji 

 

Ciele:

-          propagácia prístupu Leader

-          zlepšenie informovanosti verejnosti o výsledkoch prístupu Leader v Banskobystrickom kraji za obdobie 2009-11 a poznatkoch získaných s implementáciou prístupu Leader doma i v zahraničí

-          prezentácia podnetov pre budúce programovacie obdobie

 

Cieľová skupina:

-          široká odborná i laická verejnosť v Banskobystrickom kraji

 

Orientačné zameranie obsahu publikácie:

-          prezentácia výsledkov implementácie ISRÚ MAS BB kraja

-          sumarizácia poznatkov z implementácie prístupu Leader v BB kraji

-          implementácia prístupu Leader v krajinách V4

-          poznatky z implentácie prístupu Leader získané na odborných exkurziách

-          podnety pre budúci Leader na Slovensku a v BB kraji

 

Rozsah:

-          cca 40 strán, 100 výtlačkov

 

Termín vydania: marec 2012

 

Názov aktivity:  Príspevky a články do časopisu Náš kraj

 

Pravidelná mesačná propagácia aktivít a činnosti RP NSRV a leadrovských partnerstiev ako aj realizácií PRV SR 2007-13 v mesačníku BBSK

 

Ciele:

-          zlepšenie informovanosti verejnosti o vidieku a prístupe Leader

-          spropagovanie vidieckych iniciatív a aktivít

-          propagácia prístupu Leader a realizácií PRV SR 2007- 13 v BB kraji

 

Cieľová skupina:

-          široká verejnosť v Banskobystrickom kraji – 240.000 subjektov

 

Orientačný obsah a zameranie príspevkov:

-          propagácia prístupu Leader a MAS v BB kraji

-          prezentácia činnosti a aktivít RP NSRV BB a MAS/VSP

-          propagácia vidieka a projektov PRV SR 2007 - 13

 

Rozsah:

-          max. 1 strana v mesačníku Náš kraj – rubrika šanca pre náš vidiek

 

Termíny vydania:

-          január, február, marec 2012

 

 

V Banskej Bystrici, január  2011, spracoval: Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102