Pripravované aktivity RP NSRV B. Bystrica na 1. štvrťrok 2011

07.02.2011 08:52

 

1.   Vzdelávanie a informovanie

 

Názov seminára:  Inovačné programy pre rozvoj vidieka

 

Ciele:

-          získanie poznatkov využívania a zavádzania nových technológií pre podporu rozvoja vidieka v ovocinárstve a vidieckej turistike

-          podnietenie diskusie o možnostiach využitia  a oživenia  ovocinárstva v Banskobystrickom kraji

 

Cieľová skupina:

-       vidiecki aktivisti a združenia, členovia MAS

 

Predbežný program podujatia:

-          možnosti oživenia poľnohospodárstva na juhu kraja

-          inovačný informačný systém vidieckej turistiky

-         príklad oživenia ovocinárstva na Morave

-         skúsenosti s realizáciou inovatívnych prístupov  v ČR

-          možnosti oživenia ovocinárstva

-          skúsenosti a možnosti obnovy výkupu a ovocia

 

Predbežný termín a miesto konania:

-          Počúvadlo, hotel TOPKY, 25. február 2011

 

Predpokladaný počet účastníkov: 30-40

 

 

2.   Národná a nadnárodná spolupráca

 

Názov aktivity:  Stretnutie so zahraničnými partnermi v SR

 

Ciele:

-          výmena skúseností  v oblasti poľnohospodárstva so zameraním na predaj z dvora

-          zlepšenie a účelnejšie využívanie PRV SR 2007-13

 

Cieľová skupina:

-          farmári , členovia MAS

 

Predbežný program stretnutia:

-          politika rozvoja vidieka a podpory poľnohospodárstva

-          legislatíva v oblasti predaja z dvora

-          možnosti spolupráce a výmeny skúseností

 

Predbežný termín a miesto konania:

-           Malohont, Poľana  27.- 28. február 2011

           

Predpokladaný počet účastníkov: 15-20 z toho 7 z Francúzska

 

 

 

3.   Národná a nadnárodná spolupráca

 

Názov podujatia:  Odborná exkurzia do Rakúska

 

Ciele:

-          výmena skúseností s implementáciou PRV a ISRU

-          získanie nových poznatkov a prístupov riešenia problémov

-          zvýšenie odbornosti a zručností účastníkov

-          skvalitnenie prípravy rozvojových projektov

 

Cieľová skupina:

-        vidiecki aktéri, zástupcovia MAS z Banskobystrického kraja

 

Tematické zameranie:

 

-         diverzifikácia - predaj z dvora, bioenergetika

-         vidiecku turistika a agroturistika

-          implementáciu prístupu Leader

 

Predbežný termín a miesto konania:

-          Rakúsko,  24.-26. marec 2011

                                              

Predpokladaný počet účastníkov: 30 - 36

 

 

4.   Propagácia

 

Názov aktivity:  Príspevky a články do časopisu Náš kraj

 

Ciele:

-          zlepšenie informovanosti verejnosti o vidieku a prístupe Leader

-          spropagovanie vidieckych iniciatív a aktivít

-          propagácia prístupu Leader a realizácii PRV SR 2007- 13 v BB kraji

 

Cieľová skupina:

-          široká verejnosť v Banskobystrickom kraji – 240.000 subjektov

 

Orientačný obsah a zameranie príspevkov:

-          prezentácia RP NSRV B. Bystrica a jeho činnosti

-          propagácia prístupu Leader a MAS v BB kraji

-          prezentácia realizácii projektov PRV SR 2007-13

-          propagácia vidieka a zariadení vidieckej turistiky

 

Rozsah:

-          1 strana v mesačníku Náš kraj – rubrika šanca pre vidiek

 

Termíny vydania:

-          január, február, marec 2011

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102