Pripravované aktivity na 3. štvrťrok 2013

05.08.2013 11:44

-          rozvoja vidieka a podpory podnikania na vidieku

-          výmena skúseností z implementácie PRV a prístupu Leader

-          výmena poznatkov z prípravy nového programovacieho obdobia

 

Cieľová skupina:

-       farmári, zástupcovia obcí, občianskych združení, odborníci a aktivisti rozvoja vidieka

 

Termín a miesto konania:

-          Rumunsko, Srbsko,  september 2013

 

  

2.   PROPAGÁCIA

 

 Názov aktivity: ÚČASŤ NA VÝSTAVE AGROKOMPLEX

 Propagačná aktivita na prezentáciu činnosti RP NSRV B. Bystrica a MAS Banskobystrického kraja, zahŕňa prípravu a spracovanie propagačných materiálov, zber propagačných materiálov od MAS BB kraja, koordináciu prezentačných aktivít MAS a poskytovanie informácií o činnosti a aktivitách Regionálneho pracoviska NSRV počas celoslovenskej výstavy Agrokomplex v Nitre

 

Ciele:

-          zlepšiť informovanosť širokej verejnosti

-          spropagovať aktivity a činnosť RP NSRV B. Bystrica

-          spropagovať MAS a VSP Banskobystrického kraja a informovať o ich aktivitách

-       spropagovať tradície vidieka a tradičné jedlá

-          získanie spätnej väzby od účastníkov

 

Cieľová skupina:

-        široká verejnosť

 

Termín a miesto konania:

-          Nitra, 18.- 21. augusta 2011


 

Názov aktivity:  Príspevky a články do časopisu Náš kraj

 

Pravidelná mesačná propagácia aktivít a činnosti RP NSRV a leadrovských partnerstiev ako aj realizácii PRV SR 2007-13 v mesačníku BBSK

 

Ciele:

-          zlepšenie informovanosti verejnosti o vidieku a činnosti RP NSRV

-          propagácia Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

-          propagácia prístupu Leader a realizácii PRV SR 2007- 13 v BB kraji

 

 Cieľová skupina:

-          široká verejnosť v Banskobystrickom kraji – 240.000 subjektov

 

Orientačný obsah a zameranie príspevkov:

-          prezentácia projektov PRV SR 2007-13 zameraných na diverzifikáciu

-          príprava Programu rozvoja vidieka SR na obdobie 2014- 2020

-          prezentácia projektov PRV SR 2007-13 zameraných na podporu obcí

 

Rozsah:

-          max 1 strana v mesačníku Náš kraj – rubrika šanca pre náš vidiek

 

Termíny vydania:

-          júl, august, september 2013

 

 

   

 

V Banskej Bystrici, júl 2013, spracoval: Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102