Pripravované aktivity na 2. štvrťrok 2013

13.03.2013 11:47

 

 

1.   VZDELÁVACIE A INFORMAČNÉ AKTIVITY

 

Názov aktivity: súčasnosť a perspektívy vidieka v banskobystrickom kraji

 

Jednodenná odborná konferencia zorganizovaná v spolupráci s BBSK a SOŠ B. Bystrica v rámci Osláv vidieckej jari v banskobystrickom kraji pre kľúčových aktérov rozvoja vidieka zameraná na zhodnotenie súčasného stavu a otvorenia otázok ako ďalej s rozvojom vidieka v banskobystrickom kraji.

 

Ciele:

-           stav v sektore poľnohospodárstva

-           zhodnotenie stavu vidieka

-           možnosti ekonomického oživenia vidieka

-           podpora rozvoja vidieka v budúcom programovacom období  

-           formovanie nových pravidiel pre Leader  

-           podnety pre budúci PRV a zmeny legislatívy

 

Cieľová skupina:

-       farmári, zástupcovia obcí, občianskych združení, odborníci

 

Termín a miesto konania:

-          Banská Bystrica 26. apríla 2013

 

  

2.   PROPAGÁCIA

 

 Názov aktivity: regionálny farmársky trh

 

Jednodenné celokrajské propagačné podujatie na podporu predaja jahňaciny, miestnych produktov a tradičných jedál z tradičných receptúr, zorganizované RP NSRV pre banskobystrický kraj v spolupráci so SOŠ Pod Bánošom, Združením včelárov Slovenska, Združením chovateľov oviec a kôz, OZ Tradičná chuť regiónov Slovenska, Združením záhradkárov Slovenska a MAS z BB kraja v rámci Osláv vidieckej jari v BB kraji

Ciele:

-          pripomenutie sviatku Sv Juraja – otvárania jarnej poľnohospodárskej sezóny

-          zvýšenie záujmu verejnosti o miestne domáce produkty

-          propagácia jahňaciny, miestnych produktov a tradičných regionálnych jedál

-          podpora odbytu miestnych kvalitných potravín

-          propagácia včelárstva, záhradkárstva a salašníctva

-          spoznávanie tradičných jedál v regiónoch BB kraja

-          ochutnávky a degustácie tradičných domácich produktov

 .

Termín a miesto konania:

-          areál SOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica 27. apríl 2013

 

Názov aktivity:  Príspevky a články do časopisu Náš kraj

 

Pravidelná mesačná propagácia aktivít a činnosti RP NSRV a leadrovských partnerstiev ako aj realizácii PRV SR 2007-13 v mesačníku BBSK

 

Ciele:

-          zlepšenie informovanosti verejnosti o vidieku a činnosti RP NSRV

-          spropagovanie vidieckych iniciatív a aktivít

-          propagácia prístupu Leader a realizácii PRV SR 2007- 13 v BB kraji

 

 Cieľová skupina:

-          široká verejnosť v Banskobystrickom kraji – 240.000 subjektov

 

Orientačný obsah a zameranie príspevkov:

-          prezentácia projektov PRV SR 2007-13 zameraných na diverzifikáciu

-          prezentácia projektov PRV SR 2007-13 zameraných na rozvoj obcí

-          prezentácia projektov PRV SR 2007-13 zameraných na vidiecku turistiku

 

Rozsah:

-          max 1 strana v mesačníku Náš kraj – rubrika šanca pre náš vidiek

 

Termíny vydania:

-          apríl, máj, jún 2013

 

 

   

 

V Banskej Bystrici, marec 2013, spracoval: Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102