Pripravované aktivity na 1. štvrťrok 2013

13.03.2013 11:46

 

 

1.   VZDELÁVACIE A INFORMAČNÉ AKTIVITY

 

Názov aktivity: seminár Predaj z dvora

 

Jednodenná aktivita pripravovaná v rámci činnosti Centrály NSRV v spolupráci s Ekotrendom so zameraním na legislatívne podmienky predaja z dvora, zakladanie rodinných fariem, finalizáciu výroby a na podnety a námety pre úpravu legislatívy predaja z dvora na Slovensku.

 

Ciele:

-           zvýšenie odbornosti a informovanosti

-           výmena skúseností a poznatkov z aplikácie Predaja z dvora

-           podnikanie na pôde a zakladanie rodinných a malých fariem

-           podnety pre zmeny legislatívy

 

Cieľová skupina:

-       farmári, potenciálni farmári, zástupcovia obcí, občianskych združení, odborníci

 

Termín a miesto konania:

-          Detva 7. marca 2013

 

 

 

2.   NÁRODNÁ A NADNÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

 

Názov aktivity: Príprava nových partnerstiev pre Leader

 

Jednodenné podujatie k výmene skúseností z budovania verejno-súkromných partnerstiev a prípravy ISRÚ a jej implementácie  v rámci BB kraja za účasti zástupcov súčasných MAS, nepodporených VSP a záujemcov o vytvorenie nových VSP  v banskobystrickom kraji zamerané hlavne na budovanie nových kapacít pre budúci Leader

 

Ciele:

-          informovanie o činnosti a aktivitách RP NSRV pre banskobystrický kraj

-          výmena skúseností, námetov a podnetov z doterajšej implementácie ISRÚ MAS

-          stav príprav budúceho programovacieho obdobia v SR

-          zámery BBSK podpory rozvoja vidieka a nových VSP  v kraji

-          možnosti spolupráce medzi mestom a vidiekom                

-          získanie a osvojenie nových vedomosti, informácií, poznatkov a skúseností

 

Cieľová skupina:

-        zástupcovia obcí, občianskych združení, mikroregiónov, MAS a VSP

 

Termín a miesto konania:

-         Banská Bystrica, 21. február 2013

 

 

Názov aktivity: prezentácia slovenského vidieka BB kraja pre zahraničných partnerov

 

Aktivitu pripravuje RP NSRV pre banskobystrický kraj spolu s konvíviom Slow-food Banská Bystrica a miestnymi partnermi vo Sv. Antone, Sebechleboch, Hrušove, Vinici, Dúbravách, Detve, Sl. Ľupči, Kosoríne a v Hontianskych Tesároch pre talianských partnerov z mesta Bra.

Ciele:

-          prezentácia aktivít RP NSRV pre banskobystrický kraj

-          oboznámenie sa s tradičnou ľudovou kultúrou

-          prezentácie miestnych aktivít uchovávania tradícií a tradičných jedál

-          propagácia salašníctva a spracovania ovčieho mlieka

-          ochutnávky a degustácie tradičných domácich produktov

 

Termín a miesto konania:

-          Hont, Podpoľanie, Pohronie 16.-19. marec 2013

 

 

3.   PROPAGÁCIA

 

Názov aktivity:  Príspevky a články do časopisu Náš kraj

 

Pravidelná mesačná propagácia aktivít a činnosti RP NSRV a leadrovských partnerstiev ako aj realizácii PRV SR 2007-13 v mesačníku BBSK

 

Ciele:

-          zlepšenie informovanosti verejnosti o vidieku a činnosti RP NSRV

-          spropagovanie vidieckych iniciatív a aktivít

-          propagácia prístupu Leader a realizácii PRV SR 2007- 13 v BB kraji

 

 Cieľová skupina:

-          široká verejnosť v Banskobystrickom kraji – 240.000 subjektov

 

Orientačný obsah a zameranie príspevkov:

-          prezentácia činnosti a aktivít RP NSRV pre banskobystrický kraj

-          informácie o rozvoji vidieka a prístupu Leader v zahraničí

-          10 rokov inštitucionalizácie rozvoja vidieka v banskobystrickom kraji

 

Rozsah:

-          max 1 strana v mesačníku Náš kraj – rubrika šanca pre náš vidiek

 

Termíny vydania:

-          január, február, marec 2013

 

 

 

  

 

V Banskej Bystrici, február 2013, spracoval: Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102