Predseda BBSK ocenil aktivistov vidieka

08.05.2013 10:45

 

V areáli  Strednej odbornej školy pod Bánošom v Banskej Bystrici sa koncom posledného aprílového týždňa konalo prvé „Otváranie Bánoša - Oslavy jari v banskobystrickom kraji“.  Oslavy jari zahájila slávnostná Členská schôdza Vidieckeho parlamentu banskobystrického kraja pri príležitosti 10 výročia jeho založenia.

„Súčasnosť a perspektívy vidieka v našom kraji“ bol názov krajskej konferencie, ktorú v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom zorganizovalo regionálne pracovisko Národnej siete vidieka pre banskobystrický kraj. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia organizácií podporujúcich rozvoj vidieka, malí aj veľkí farmári, študenti a pedagógovia SOŠ pod Bánošom. Konferencia bola ukončená slávnostnou vidieckou večerou, na ktorej predseda BBSK Ing. Vladimír Maňka  odovzdal trinásť ocenení za dlhoročnú aktívnu prácu pre rozvoj vidieka v banskobystrickom kraji. Obzvlášť vyzdvihol prácu Ing. Arch. Petra Rusnáka ako lídra vidieckeho hnutia v našom regióne. Ocenenia za rozvoj vidieka si z rúk predsedu BBSK prevzali:  Ing. Elena Jankovičová z OZ Podpoľanie, Elenka Kubaliaková a Ing. Miroslava Kubaliaková z Miestnej akčnej skupiny Malohont, Ing. František Ďurčenka a Ing. Arch. Anna Kršáková zo Spolku pre obnovu dediny, Mgr. Irena Milecová z Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron, PhDr. Igor Pašmík zo Združenia pre rozvoj vidieka, Ing. Arch. Iveta Kavčáková z Banskobystrického geomontánneho parku,  Ing. Martina Kukučková z Partnerstva Krtíšskeho Poiplia, Mgr. Alena Ciglanová a Janka Bačíková zo Zlatej cesty a Ľubomír Šesták z MAS Hučava a Severné Podpoľanie.  Poďakovanie patrí nielen oceneným zástupcom, ale aj starostom malých obcí, malým a stredným farmárom, členom vidieckych verejno-súkromných partnerstiev a mnohým ďalším aktivistom pôsobiacim na našom banskobystrickom vidieku.

 

Blahoželáme a prajeme veľa elánu do ďalšej práce!

 

 

Návrh na ocenenia BBSK

 

 

Čestné uznanie

Vidieckemu parlamentu banskobystrického kraja

z príležitosti 10. výročia jeho vzniku za dosiahnuté výsledky a zásluhy v  rozvoji vidieka kraja

 

 

Pamätné listy:

 

za dlhoročný prínos a dosiahnuté výsledky v integrovanom rozvoji vidieka v kraji

Janke Bačíkovej

Elene Jankovičovej

Mirke Kubaliakovej

Martine Kukučkovej

Irene Milecovej

 

 

za príkladný dlhoročný udržateľný rozvoj malej obce a uplatňovanie princípov spolupráce

Alene Ciglánovej

 

za dlhoročný prínos pre rozvoja vidieka a popularizáciu programu obnovy dediny

Františkovi Ďurčenkovi

Anne Kršákovej

 

 

za príkladnú dlhoročnú angažovanosť a výsledky v rozvoji vidieka kraja

Ivete Kavčákovej

 

 

za jedinečný prínos v budovaní a rozvíjaní udržateľného miestneho vidieckeho partnerstva

Elene Kubaliakovej

 

 

za dlhoročný prínos pre rozvoj vidieka v oblasti informovania a propagácie

Igorovi Pašmíkovi

 

za dlhoročný prínos v oblasti rozvoja vidieka a v presadzovaní záujmov vidieka na národnej úrovni

Petrovi Rusnákovi

 

za príkladný rozvoj miestnej komunity a podporu spolupráce v rozvoji vidieka

Ľubovi Šestákovi

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102