PPA zverejnila výsledky hodnotenia ŽoNFP na Opatrenia 3.4.1. a 3.4.2. pre Košický a Prešovský kraj

09.11.2009 11:29

 

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí si podali žiadosť v opatrení 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a v opatrení 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, že doplnila zoznamy žiadateľov pripravených na vypracovanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, po splnení všetkých podmienok vyplývajúcich z výzvy v opatrení 3.4.1 a v opatrení 3.4.2, o Košický kraj a Prešovský kraj.

Zoznam žiadateľov pripravených na vypracovanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, po splnení všetkých podmienok vyplývajúcich z výzvy v opatrení 3.4.1. - Prešovský kraj

Zoznam žiadateľov pripravených na vypracovanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, po splnení všetkých podmienok vyplývajúcich z výzvy v opatrení 3.4.2. - Prešovský kraj

Zoznam žiadateľov pripravených na vypracovanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, po splnení všetkých podmienok vyplývajúcich z výzvy v opatrení 3.4.1. - Košický kraj

Zoznam žiadateľov pripravených na vypracovanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, po splnení všetkých podmienok vyplývajúcich z výzvy v opatrení 3.4.2. -Košický kraj

Pre jednoduchšiu orientáciu žiadateľov sú zverejnené zoznamy v abecednom poradí. Zároveň uvádzame, že žiadatelia vo všetkých zverejnených zoznamoch  svojou požadovanou výškou  nenávratného finančného príspevku vyčerpajú 5-ročnú alokáciu príslušného kraja a opatrenia.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102