Oznámenie PPA

25.03.2011 08:37

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

udeľuje výnimku zo Systému finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka pre opatrenia č. 1.1 (121), 1.2 (123), 1.3 (125), 1.4 (122), 1.5 (142), 1.6 (111), 1.7 (114), 2.1 (226), 3.1 (311), 3.2 (313), 3.3 (331), 3.4.1 (321), 3.4.2 (322), 3.5 (341) , 4.1(413) a 1.11 z PRV 2004-06 (141) na dĺžku lehôt stanovených na vybavenie žiadostí o platbu prijatých v období od 01. 10. 2010 do 21. 02. 2011 nasledovne:

 

a) systém refundácie a paušálne platby: po splnení všetkých podmienok preplatí PPA príjemcovi výdavky v schválenej výške najneskôr do sedem kalendárnych mesiacov (pri opatrení 125/1.3 do 4 kalendárnych mesiacov) odo dňa, kedy bola na PPA doručená kompletná žiadosť o platbu spolu s požadovanými prílohami.

 

b) systéme predfinancovania: po splnení všetkých podmienok preplatí PPA príjemcovi výdavky v schválenej výške najneskôr do päť kalendárnych mesiacov odo dňa, kedy bola na PPA doručená kompletná žiadosť o platbu spolu s požadovanými prílohami.

  

Zdroj: PPA

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102