Oznámenie PPA

21.05.2010 09:10

PPA oznamuje, že na internetovej stránke v časti Projektové podpory / PRV 2007 - 2013 / Monitorovacie správy uverejnila aktualizované formuláre Monitorovacích správ projektov pre Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.

Monitorovacie správy boli aktualizované na základe plnenia úloh podľa Uznesenia vlády SR č. 157 B2.

Konečný prijímateľ je povinný použiť aktualizovaný formulár  monitorovacích správ (ďalej len MS) pri podaní žiadosti o platbu (ďalej len ŽoP) od 01.06.2010, pričom je rozhodujúca  pečiatka podania na pošte alebo pri osobnom podaní dátum v podateľni PPA. Pripomíname, že MS za PRV 07-13 sú súčasťou záverečnej ŽoP pre všetky projektové opatrenia s výnimkou opatrenia č. 1.5, kde je konečný prijímateľ povinný predložiť MS súčasne s každou ŽoP.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102