Oznámenie PPA č. 28 zo dňa 19. 01. 2010

22.01.2010 11:09

 

Dodatok č. 2 k príručke pre žiadateľa o NFP

PPA oznamuje príjemcom podpory z PRV SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila Dodatok č. 2 k príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, upravený na základe zmien schválených Európskou komisiou dňa 27. októbra 2009. Pôvodný Dodatok k príručke bol nahradený novým dodatkom k príručke, účinným od 27.októbra 2009 v ktorom sú doplnené zmeny zvýraznené modrou farbou. Nový dodatok nemá vplyv na doteraz prijaté žiadosti - zmeny uvedené v dodatku sú aktuálne pre žiadosti, ktoré sa budú prijímať na základe budúcej výzvy na predkladanie žiadostí.

Dodatok č . pre Opatremia 3.4.1. a 3.4.2. z 19.1.2009

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102