Oznámenie PPA č.06/OPRH

08.03.2011 09:12

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zOperačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013, že na internetovej stránke PPA"  v časti:  "Projektové podpory/OP Rybné hospodárstvo 2007 - 2013/Výzvy/2011/OPRH/02" zverejnila

 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013 č. 2011/OPRH/02, 

pre Prioritnú os 3 Opatrenia spoločného záujmu Opatrenie č. 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov).

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa prijímajú od zverejnenia výzvy do zazmluvnenia celkových finančných prostriedkov alokovaných pre túto výzvu.

 

Zdroj: PPA

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102