Oznámenie PPA č.05/OPRH

08.03.2011 09:13

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zOperačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013, že na internetovej stránke PPA  v časti:  "Projektové podpory/OP Rybné hospodárstvo 2007 - 2013/Výzvy/2011/OPRH/01" zverejnila

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013 č. 2011/OPRH/01,

pre Prioritnú os 2 Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh, Opatrenie č. 2.1 Investície do akvakultúry a Opatrenie č. 2.2 Investície do  spracovania a uvádzania na trh.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa prijímajú od 28.02.2011 do 20.05.2011

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102