Oznámenie o postupe pri prijímaní žiadostí o NFP - LEADER

01.03.2010 08:39

PPA oznamuje:

Miestnym akčným skupinám, ktorým bol udelený štatút Miestnej akčnej skupiny na základe Rozhodnutia o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny (ďalej MAS) ako aj konečným príjemcom – predkladateľom projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a MAS že v časti Sekcia projektových podpôr/Program rozvoja vidieka na r. 2007 - 2013/Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 17. MAS - Implementácia opatrení osi 3 prostredníctvom osi 4 zverejnila Pokyny pre MAS k prijímaniu žiadostí o NFP od konečného prijímateľa - predkladateľa projektu a k tvorbe kódu projektu spolu s Prílohou č. 1 a Prílohou č. 2.

Celé znenie Oznámenia PPA z 25.02.2010

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102