Oznámenia PPA

22.03.2010 11:10

Odpovede na otázky

PPA oznamuje žiadateľom, že na zverejnila odpovede na otázky v rámci rubrík PRV 2007 - 2013 a MAS Leader, ktoré bude pravidelne dopĺňať:

20100319 Odpovede PRV.doc (63 kB)

20100318 Odpovede LEADER MAS.doc (40,5 kB)

 

Nové formuláre monitorovacích správ projektov

PPA oznamuje, že uverejnila aktualizované formuláre Monitorovacích správ projektov pre tieto opatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 3.1 a 3.2A.

Konečný prijímateľ je povinný použiť aktualizovaný formulár  monitorovacích správ (ďalej len MS) pri podaní žiadosti o platbu (ďalej len ŽoP) od 1.4.2010, pričom je rozhodujúca  pečiatka podania na pošte alebo pri osobnom podaní dátum v podateľni PPA. Pripomíname, že MS za PRV 07-13 sú súčasťou záverečnej ŽoP pre všetky projektové opatrenia s výnimkou opatrenia č. 1.5, kde je konečný prijímateľ povinný predložiť MS súčasne s každou ŽoP.

1-1 Monitorovacia sprava 20100319.doc (159 kB)

1-2 Monitorovacia sprava 20100319.doc (111,5 kB)

1-4 Monitorovacia sprava 20100319.doc (116 kB) 

1-5 Monitorovacia sprava 20100319.doc (89 kB)

1-7 Monitorovacia sprava 20100319.doc (92,5 kB)

3-1 Monitorovacia sprava 20100319.doc (104 kB)

3-2 A Monitorovacia sprava 20100319.doc (103 kB) 

 

Žiadosť o platbu 

PPA oznamuje konečným prijímateľom z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, aby predkladali prílohy k žiadosti o platbu podľa aktuálneho Zoznamu príloh k príslušnému opatreniu. K Žiadosť o platbu je potrebné prikladať Prílohu č.2 - Prehľad projektov financovaných z ES a národných zdrojov, ktorú je povinný predložiť konečný prijímateľ vyplnenú podľa pokynov uvedených v Prílohe č.2, kde uvedie všetky druhy podpory z verejných zdrojov, ktoré mu boli poskytnuté za posledných 10 rokov. Uvedeným sa preukazuje plnenie bodu č.7 v čestnom vyhlásení formuláru žiadosti o platbu. Konečný prijímateľ, ktorý už predložil Žiadosť o platbu bez tejto Prílohy č.2 odovzdá vyplnenú tabuľku počas kontroly na mieste a predloží k nahliadnutiu súvisiacu dokumentáciu podľa pokynov v Prílohe č. 2.

Príloha c 2 k ZoP 20100316.doc (45,5 kB)

Ziadost o platbu 20100301.xls (149 kB) aktuálna verzia Žiadosti o platbu 1.3.2010

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102