október-december 2011 príspevky do mesačníka BBSK Náš kraj

21.12.2011 09:14

príprava, spracovanie a vydodanie informačných článkov do mesačníka BBSK Náš kraj zameraných na propagáciu prístupu Leader a informovanie o činnosti a aktivitách MAS/VSP v banskobystrickom kraji

 

Ciele:

-          zlepšenie informovanosti verejnosti o vidieku a prístupe Leader

-          prezentácie výsledkov podpory PRV SR 2007-13 v osi 4

-           prezentácia činnosti a aktivít MAS/VSP v banskobystrickom kraji

 

Cieľová skupina:

-          široká verejnosť v Banskobystrickom kraji -

 

Orientačný obsah príspevkov:

-          základné informácie o partnerstve, jeho polohe, členoch

-          základné informácie o stratégii, cieľoch a prioritách rozvoja územia

-          prezentácia doterajšej činnosti  a info o aktivitách partnerstva

-          logá, príp. i fotografie a mapky 

 

Rozsah:

-          príspevky v rozsahu max 1 strany čísla časopisu

-          3 čísla mesačníka – októbrové, novembrové a decembrové

-          mesačník sa vyhotovuje v náklade 250 000 ks a dodáva sa do všetkých poštových schránok v kraji

 

Termín vydania:

-          október, november, december 2011

 

Koordinátor aktivity a zabezpečovanie príspevkov:

Peter Rusnák, RP NSRV BB, spolupráca: MAS Malohont a Partnerstvo Banskobystrického geomontánneho parku (BBGMP)

 

 

Zhrnutie, výsledky:

Za obdobie 4. štvrťroku boli publikované príspevky vo všetkých troch číslach mesačníka.

V októbrovom čísle sa predstavila Miestna akčná skupina Malohont, partnerstvo typu Leader ležiace na území okresov Poltár  a Rimavská Sobota, zložené z troch mikroregiónov a prezentovalo hlavne svoju stratégiu zameranú na spoluprácu, infraštruktúru a podporu podnikania a doteraz realizované aktivity. Silnou stránkou tohto partnerstva je hlavne ich vlastný grantový program financovaný zo zdrojov miestnych samospráv.

V novembrovom a decembrovom čísle sa prezentovalo Partnerstvo Banskobystrický geomontánny park (ktoré nezískalo štatút MAS) aj so svojim programom, stratégiou, aktivitami a plánmi do najbližšej budúcnosti.

Nebola uskutočnená pôvodne plánovaná prezentácia Partnerstva Južného Novohradu, nakoľko prezentácia BB GMP  bola realizovaná v dvoch číslach.

 

Redakcia vydania nám z priestorových dôvodov nepublikuje dodané mapky a fotografie len v obmedzenom počte a ani neposkytuje vždy celú stranu časopisu pre našu rubriku

 

 

 

V Banskej Bystrici 15. 12. 2011, spracoval Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102