október 2012 – výmena skúseností z ovčiarstva – mitrovačka

30.10.2012 11:02

 

odborno-informačný seminár zameraný na výmenu poznatkov z ovčiarstva spojený s praktickými ukážkami salašníckych činností a sviatkom Mitra, organizovaný v spolupráci s MAS Malohont, Salašom pod Maginhradom a v odbornej gescii Katedry životného prostredia, Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica  a s participáciou OZ OZVENY Hrachovo, Gemersko - malohontské múzeum, Rimavská Sobota, Gemersko - malohontské osvetové stredisko, Rimavská Sobota pri organizovaní sprievodných akcií.

 

Ciele:

-       sprostredkovanie aktuálnych informácií  RP NSRV

-       oboznámenie sa s históriou ovčiarstva na Slovensku

-       predstavenie spôsobov využívania trávnatých porastov a hospodárenia na pôde a jeho vplyvu na životné prostredie

-       spolupráca producentov a spotrebiteľov

-       spoznanie histórie ovčiarstva a jeho špecifík v Malohonte

-       výmena skúseností a dobré príklady ovčiarskej praxe

 

Cieľová skupina:

-       chovatelia oviec, farmári, remeselníci, zástupcovia samospráv, odborných, kultúrnych a občianskych inštitúcií

 

Program odborného seminára:

-       otvorenie, predstavenie programu, aktuálne informácie, zavádzanie regionálnej značky

-       tradičné ovčiarstvo na Slovensku

-       hospodárenie na pôde a jeho vplyv na životné prostredie

-       využívanie trávnatých porastov na Slovensku

-       rodinné hospodárstvo, valaská kultúra, tradičný roľnícky rok na severe Malohontu

-       prezentácia príkladov dobrej ovčiarskej praxe

-       závery a ukončenie odborného seminára

 

Sprievodné odborné a kultúrne podujatia (organizované partnermi):

piatok:

-       Pastierstvo v Gemeri - Malohonte a Kroje našich krajov

                        Otvorenie výstav/Mlyn Veľké Teriakovce

-       Piesne našich krajov - Písně našich krajů   

Uvedenie rovnomenného CD ľudových piesní/Salaš pod Maginhradom

sobota:

-       Deň na salaši - prípravné práce na salaši a práca so stádom

Ukážka pasenia oviec s ovčiarskymi psami, strihanie oviec a dranie barana

-       Deň na salaši - práca so salašníckymi produktmi

Ukážka výroby syrov a parenice, výroba žinčice, spracovanie vlny a mäsa

-       Remeselníci s výrobkami s nádychom ovčiarstva

-       Premietanie dokumentov s pastierskou tematikou

Salaš pod Maginhradom

-       Baranie špeciality

Súťaž vo varení baraních špecialít/Salaš pod Maginhradom

-       FS RUSAVJAN z Rusavy ČR a folkloristi z Malohontu

            Salaš pod Maginhradom       

-       Slovenské mitrovanie

            Tance a hudba pastierskej valaskej kultúry

Scénický program/Salaš pod Maginhradom

-                   Výstavy Pastierstvo v Gemeri - Malohonte a Kroje našich krajov

                  Mlyn Veľké Teriakovce

Lektori na seminári:

PhDr. Iveta Zuskinová (Lipt. Múzeum  Ružomberok), Ing. Radoslava Kanianska PhD., Ing. Ján Tomaškin, PhD., RNDr. Judita Tomaškinová, PhD., PhDr. I. Murín, PhD. (všetci FPV UMB B. Bystrica), Ing, Norbert Keľo (Keľo a synovia, s.r.o)

 

Termín a miesto konania:

·         26. októbra 2012, Salaš pod Maginhradom, Veľké Teriakovce

 

Účastníci:

Plánovaných 40 účastníkov, zúčastnilo sa celkom 38, z toho 5 lektorov, 1 organizátor za NSRV, 2 novinári zo STV a 30 priamych účastníkov seminára.

 

Priebeh podujatia: 

Stretnutie sa konalo vo veľmi príjemnom a kultivovanom prostredí novozrealizovaného objektu salaša v rámci podpory Programu rozvoja vidieka  SR 2007-13. V úvode účastníkov uvítala manažérka MAS MALOHONT Mirka Kubaliaková a v stručnosti predstavila MAS a jej aktivity a predstavila organizátorov, odborného garanta a lektorov seminára. Následne Regionálny koordinátor predstavil ciele seminára a informoval o najnovších aktivitách a zámeroch Regionálneho pracoviska NSRV pre Banskobystrický kraj. Vo svojom príhovore vyzdvihol aj zámery zavádzania regionálnej značky v kraji, čo by mohlo priniesť zvyšovanie záujmu o miestne produkty a aj zvyšovanie zamestnanosti.

Úvodnú odbornú prednášku predniesla I. Zuskinová, ktoré veľmi podrobne a pútavo priblížila účastníkom dejiny, históriu, kultúru i osobnosti ovčiarstva na Slovensku. Potom R. Kanianska priblížila účastníkom hospodárenie na pôde a jeho vplyv na životné prostredie v kontexte s ovčiarstvom a vývojom v poľnohospodárstve za obdobie po roku 1990.

Manželia Tomaškinovci sa nemohli dostaviť na seminár a tak ich prednášku zameranú na využívanie trávnatých porastov predniesol I. Murín v spolupráci s vedúcou katedry I. Markovou.

Odpoludňajšiu odborná časť, zameranú na územie Malohontu zahájil I. Murín s témou Rodinné hospodárstvo, valaská kultúra, tradičný roľnícky rok na severe Malohontu, v ktorej priblížil účastníkom špecifiká salašníctva a valaskej kultúry v horských územiach Malohontu. Na záver odborného programu nasledovala prezentácia praktických poznatkov z ovčiarstva. Žiaľ, J. Zvara sa nemohol dostaviť a tak svoje skúsenosti uviedol len majiteľ salaša – N. Keľo, ktorý na záver svojho vystúpenia pozval účastníkov na prehliadku zariadenia. Po jeho prezentácii však ešte nasledovala veľmi živá diskusia.

Počas diskusie účastníci svoje námety a poznatky mohli zaznamenať v dotazníkovej ankete. Na záver Regionálny koordinátor poďakoval lektorom a účastníkom za prínosný priebeh podujatia a prisľúbil podnety z diskusie predložiť na nadradené orgány. Záverečné slovo a poďakovanie patrilo zástupcom organizačného partnera MAS Malohont.

 

Závery a podnety z podujatia:

-       podujatie usporiadavať každoročne  - organizovať ho v tematických  sekciách

-       pozvať zástupcov MŽP a MPRV – tých, čo môžu veci zmeniť, aby sa konalo v prospech krajiny a nie v prospech jednotlivých a skupinových záujmov

-       pokračovať v šírení poznatkov v širokej verejnosti – diseminovať na školy

-       riešiť spôsobovanie škôd lesnej zveri  farmárom a drobným pestovateľom a chovateľom

-       zaoberať sa vytváraním spoločností pre skvalitnenie odbytu miestnych potravín

-       popularizovať a propagovať domáce produkty a miestnu spoluprácu v ponuke a dopyte

-       je potrebná vyššia zainteresovanosť a podpora štátu

 

V Banskej Bystrici 29.10.2012, spracoval Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102