Október 2009 – Tematický odborný seminár k VCR

13.10.2009 14:47

 

Dvojdňové podujatie pre aktérov vo vidieckom cestovnom ruchu zamerané na podnikanie v ubytovaní na súkromí, spoluprácu, združovanie a spoločný marketing a tvorbu produktov vidieckeho cestovného ruchu na príkladoch z BB kraja a Francúzska.

 

 

Názov tematického seminára:

Vidiecky cestovný ruch v horských a podhorských oblastiach

 

Ciele:

-          zvýšiť absorbčnú kapacitu regiónu v poskytovaní ubytovávania na súkromí a zlepšiť spoluprácu v oblasti tvorby produktov, propagácie a to prostredníctvom poskytnutia nevyhnutných údajov a informácie potrebných k podnikaniu, tvorbe produktov VCR, ako aj o možnostiach podpory rozvoja VCR z Eurofondov

 

Cieľová skupina:

-          súčasní i potenciálni aktéri vidieckeho cestovného ruchu v BB kraji

 

Program:

 

 1.deň – 8.10.2009 (štvrtok), téma: Podnikanie a spolupráca vo VCR

09:30 – 10:00 – prezentácia účastníkov

10:00 – 10:15 – otvorenie seminára, uvítanie hostí

10:15 – 11:00 – potenciál a zdroje rozvoja VCR v BB kraji, P. Rusnák

11:00 – 11:15 – prestávka, občerstvenie

11:15 – 12:45 – požiadavky a podmienky pre zriadenie ubytovania na súkromí – M. Budovcová

12:45 – 13:30 – obedná prestávka

13:30 – 15:00 – starostlivosť o zákazníka – V. Paučírová, ARVI

15:00 – 15:15 – prestávka, občerstvenie

15:15 – 16:00 – spolupráca a vytváranie združení vo VCR – M. Gondová, NSRV

16:00 – 16:45 – marketing a propagácia vo VCR – V. Maráková, UMB B. Bystrica

16:45 – 17:00 – prestávka, občerstvenie

17:00 – 18:00 – diskusný stôl o spolupráci vo VCR v BB kraji - P. Rusnák

18:00 – 19:00 – večera

 

2.deň – 9.10.2009 (piatok), téma: Tvorba produktov a podpora VCR

08:00 – 08:30 – raňajky

08:30 – 08:45 – prezentácia účastníkov

08:45 – 09:00 – otvorenie druhého dňa seminára, uvítanie hostí, P. Rusnák

09:00 – 09:45 – potenciál a možnosti rozvoja VCR v Malohonte M. Kubaliaková

09:45 – 10:30 – potenciál VCR v Podpoľaní a tvorba produktu VCR Vulkán Poľana, E. Jankovičová

10:30 – 10:45 – prestávka, občerstvenie

10:45 – 11:30 – rozvoj VCR v MAS Pilat- Francúzsko

11:30 – 12:15 – zámery rozvoja a podpora VCR v BBSK, P. Sárinec, BBSK  

12:15 – 13:00 – obedná prestávka

13:00 – 14:30 – ponuka spolupráce v rozvoji VCR pre BB región – MAS Pilat,

14:30 – 15:15 – diskusia, závery a ukončenie seminára, P. Rusnák

 

Termín a miesta konania, účasť:

-          8. - 9. októbra 2009, penzión Močiar, Kokava nad Rimavicou

-          počet účastníkov – prvý deň: 39, druhý deň: 35.

 

Zhrnutie, výsledky:

V úvode predstavil regionálny koordinátor potenciál BB kraja a možnosti podpory rozvoja VCR z eurofondov. Nasledovali dve podrobné inštruktážne prednášky k budovaniu zariadení ubytovania na súkromí a k zabezpečeniu poskytovania služieb s konkrétnymi príkladmi a skúsenosťami z praxe. Posledné dve prednášky v prvý deň boli venované združovaniu a spolupráci a spoločnému marketingu vo vidieckom cestovnom ruchu. Pre všetkých prítomných, no najmä začínajúcich podnikateľov bola veľmi užitočná vzájomná výmena skúseností v rámci diskusného stola na záver prvého dňa podujatia.

 

Druhý deň bol venovaný príkladom tvorby produktov VCR z BB kraja a z MAS Pilat vo Francúzsku. Zástupca BBSK následne vyhodnotil podporu BBSK pre rozvoj VCR a uviedol i príklad pomoci tvorbu produktu v Telgárte. Po popoludňajšej prezentácii príkladu spolupráce medzi MAS Pilat z Francúzska a MAS Malohont a MAS Podpoľanie zo Slovenska, nasledovala veľmi živá diskusia.

 

Na záver diskusie sa účastníci zhodli, že hoci je vidiecky cestovný ruch len doplnkovým zdrojom príjmov pre obyvateľov vidieka, legislatívne podmienky pre ubytovanie na súkromí, sú veľmi náročné a podpora veľmi nedostatočná. Podporu pre spoluprácu a tvorbu produktov môžu získať len obce a tie o nej často ani nevedia a nemajú pre túto aktivitu dostatok kapacít a ani skúseností. Malý záujem o rozvoj VCR zo strany obcí sa prejavil aj vo veľmi nízkej účasti starostov (len jedna starostka sa zúčastnila seminára).

 

Závery zo seminára:

účastníci sa zhodli v tom, že:

-          za súčasných podmienok pre podporu rozvoja vidieckeho cestovného ruchu, podnikať môžu len nadšenci, ktorí túto činnosť môžu dotovať z iných zdrojov,

-          je nevyhnutné predovšetkým zjednodušenie legislatívy pre ubytovávanie na súkromí – vyňatie z pod živnostenského zákona

je potrebná vyššia zainteresovanosť podpore VCR zo strany BBSK, a to ako finančná, tak i vecná v oblasti vytváraní združení, produktov VCR a ich marketingu.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102