november 2013 - medzinárodná výmena skúseností Leader

03.12.2013 15:51

dvojdňové odborno-informačné a pracovné stretnutie zástupcov MAS a VSP z banskobystrického kraja k medzinárodnej výmene skúseností z realizácie prístupu Leader na Slovensku a v Maďarsku spojené s vyhodnotením poznatkov a ich využitím v novom programovacom období v rámci nového PRV a v území banskobystrického kraja.

 

Ciele:

-       sprostredkovanie aktuálnych informácií

-       vzájomná výmena skúseností z prístupu Leader v Maďarsku a na Slovensku

-       oboznámenie sa s prípravou Leader pre budúce programové obdobie

-       využitie poznatkov a skúseností a ich aplikácia v novom programovom období

-       využitie skúseností a poznatkov v spolupráci s novým vedením BBSK

-       upresnenie spolupráce MAS a VSP s RP NSRV SR pre BB kraj v roku 2014

 

Cieľová skupina:

-       miestne akčné skupiny (MAS) a verejno-súkromné partnerstvá (VSP) z banskobystrického kraja

 

Program stretnutia:

utorok 26.11.:

-       otvorenie, predstavenie programu, info o činnosti RP NSRV SR

-       skúsenosti z prístupu Leader v MR

-       skúsenosti z integrovaného rozvoja vidieka v banskobystrickom kraji

-       zámery uplatnenia prístupu Leader a CLLD po roku 2013

streda 27.11.:

-       využitie skúseností z Leader v novom programovom období v BB kraji

-       diskusia – sformovanie požiadaviek spolupráce s novým vedením VÚC 

-       plán spolupráce MAS a VSP s RP NSRV SR pre BB kraj na rok 2014

-       závery a ukončenie podujatia

 

Lektori:

-       Hajas Pál, zástupca maďarskej siete rozvoja vidieka

-       Peter Rusnák RP NSRV,SR pre banskobystrický kraj

(Zahraničného lektora a tlmočenie zabezpečila MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia)

 

Termín a miesto konania:

·         26. - 27. novembra 2013, hotel TÓ, Bánk, Maďarsko

 

Účastníci:

prihlásených spolu 19, zúčastnených 19, z toho 2 lektori, jeden organizátor a 16 zástupcov z troch MAS a 3 VSP z banskobystrického kraja -  MAS Malohont 4, MAS PKP – 2, MAS Zlatá cesta 4, VSP MP-ČH -1, VSP PJN – 4 a VSP BBGMP - 1

 

Priebeh podujatia: 

Po príchode, prezentácii, ubytovaní a obede sa pracovná časť prvého dňa konala v dobre vybavenej konferenčnej miestnosti hotela Tó v obci Bank v Maďarsku. V úvode regionálny koordinátor privítal zahraničného hosťa a účastníkov, predstavil program pracovného rokovania a informoval prítomných o realizovaných aktivitách Regionálneho pracoviska v druhom polroku 2013 ako aj o výsledkoch Konferencie NSRV SR v Nitre 21. – 22.11.

Prvý informačný blok o skúsenostiach z implementácie prístupu Leader otvoril zástupca nominovaný Maďarskou sieťou rozvoja vidieka Pál Hajas. V úvode stručne predstavil štruktúru a činnosť ako maďarskej národnej siete, tak aj európskej siete rozvoja vidieka, ktorej je tiž členom. Konštatoval, že ako osožnejšiu vníma medzinárodnú bilaterálnu spoluprácu národných sietí a vyzdvihol aj podpis zmluvy o spolupráci s NSRV SR. V druhej časti sa venoval priamo skúsenostiam z implementácie prístupu Leader, uviedol opatrenia osi 3, ktoré sa v Maďarsku implementujú cez Leader, vyzdvihol, že Maďarsko je až na 96% územia pokryté MAS, ktoré majú diferencovanú podporu podľa veľkosti (počet obyvateľov a počet obcí). Podpora na jednotlivé MAs je omnoho vyššia než v SR, okolo 5-10 mil. EUR na jednu MAS. V diskusii potom ešte zodpovedal na dotazy slovenských zástupcov MAS a VSP. Ponúkol spoluprácu medzi MAS BB kraja a MAS v prihraničí s Maďarskom.

Druhý blok skúseností z prístupu Leader zahájila Mirka Kubaliaková- Vargová, ktorá odprezentovala výsledky prístupu Leader v banskobystrickom kraji, vyzdvihla dobrú spoluprácu s RP NSRV pre banskobystrický kraj a poukázala hlavne na problémy súvisiace z rovnakou výškou podpory pre MAS, ktoré veľkým MAS mnohonásobne navyšujú pracnosť najmä v súvislosti s Chodom MAS.

V nasledujúcej diskusii vyjadrili veľkú nespokojnosť hlavne VSP, ktoré nezískali štatút MAS s absenciou akejkoľvek vonkajšej podpory v tomto programovom období.

Na záver odborného programu prvého dňa regionálny koordinátor, ktorý je zároveň aj členom pracovnej skupiny PRV SR 2014-20 a pracovných podskupín pre obce a Leader informoval o stave príprav na nové programové obdobie – predstavil návrhy textu týkajúceho sa CLLD do Partnerskej dohody a podrobne informoval o opatreniach Leader a Základne služby a obnova dedín na vidieku. Po týchto prezentáciách nasledovala veľmi živá diskusia, ktorá pokračovala aj po spoločnej večeri dlho do noci.

Druhý deň pracovného stretnutie prebiehal už bez zahraničného hosťa a bol zameraný na aplikáciu poznatkov a skúseností z doterajšej implementácie prístupu Leader v novom PRV SR a v banskobystrickom kraji. Na úvod predložil P. Rusnák návrhy ako by bolo potrebné získané skúsenosti zapracovať do nového programovacieho obdobia a zároveň aj návrhy pre aplikáciu prístupu Leader v banskobystrickom kraji. Po tejto prezentácii sa rozvinula bohatá diskusia, z ktorej boli vypracované spoločné závery. V diskusii sa zástupcovia MAS a VSP venovali nielen problematike CLLD v budúcom programovom období, ale aj  problematike podpory integrovaného rozvoja vidieka z rozpočtu BBSK, ale aj konkrétnej spolupráci MAS a VSP s Regionálnym pracoviskom NSRV SR pre banskobystrický kraj v roku 2014.

Stretnutie ukončil regionálny koordinátor zosumarizovaním záverov a výsledkov pracovného rokovania a vyslovil spokojnosť s aktívnym a angažovaným prístupom účastníkov. 

 

Závery a podnety:

Účastníci ocenili možnosť spoznať aplikáciu prístupu Leader v Maďarsku a možnosti vymeniť si skúsenosti s implementáciou prístupu Leader. Uvítali možnosť oboznámenia sa s prípravou nového PRV a CLLD v novom programovom období a poverili regionálneho koordinátora prezentovaním záverov z podujatia v pracovnej skupine PRV SR 2014-20 a v podskupine Leader. Zároveň ho poverili aj informovaním novozvoleného predsedu BBSK o požiadavkách partnerstiev smerom k BBSK, v záujme úspešnej a účinnej implementácie CLLD v banskobystrickom kraji. Zástupcovia MAS a VSP sa dohodli, že hlavnými aktivitami RP NSRV pre banskobystrický kraj budú – vydanie brožúry propagujúcej naše naj miestne produkty regiónu, dva regionálne farmárske trhy a v prípade dostatku zdrojov aj exkurzia do Rakúska, alebo na Ukrajinu.

 

Podnety a závery tvoria samostatnú prílohu k tejto správe.

 

 

V Banskej Bystrici 29.11.2013, spracoval Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102