November 2012 – výmena skúseností z vplyvu implementácie PRV a ostatných eurofondov na rozvoj vidieka v BB kraji

25.11.2012 17:30

 

odborno-informačný pracovný seminár zameraný na výmenu poznatkov z doterajšej implementácie eurofondov v Banskobystrickom kraji a na sprostredkovanie informácií o príprave nového programovacieho obdobia 

 

Ciele:

-       sprostredkovanie informácií  o stave implementácie PRV SR 2007-13 v BB kraji

-       získanie poznatkov o aktivitách a pôsobnosti RRA v BB kraji

-       oboznámenie sa so stavom príprav SR na nové programovacie obdobie

-       príprava a podpora nových partnerstiev pre Leader v BB kraji

-       podpora integrovaného rozvoja v BBSK

 

Cieľová skupina:

-       starostovia obcí, verejno-súkromné partnerstvá, mikroregióny, MAS, vidiecki aktivisti a potenciálni záujemcovia o založenie verejno-súkromného partnerstva pre Leader

 

Program podujatia:

-       otvorenie, predstavenie programu, aktuálne informácie

-       stav implementácie PRV SR 2007 – 13 v Banskobystrickom kraji

-       výsledky činnosti RRA a poznatky z rozvoja regiónov v kraji

-       informácia o stave príprav Zmluvy o partnerstve SR a EÚ

-       stratégia RR SR do roku 2020 – priority pre BB kraj,

-       stav príprav rozvojových dokumentov a zámery regionálneho rozvoja BBSK

-       diskusia o rozvoji vidieka, riešení disparít a podpore VSP v Banskobystrickom kraji

-       podnety pre spoluprácu v rozvoji vidieka na rok 2013

-       závery a ukončenie podujatia

 

Lektori:

-       prítomní: Nadežda Turčaniová, PPA Zvolen, Štefan Repko, KRA B. Bystrica, Katarína Kammerová (náhrada za pôvodne prihlásenú D. Oborilovú) a Juraj Škríp, MPRV SR,  Peter Rusnák, RP NSRV,

-       ospravedlnený na poslednú chvíľu: Vladimír Laššák, ORR BBSK

 

Termín a miesto konania:

·         21. novembra 2012, penzión Anka, Hriňová

 

Účastníci:

prihlásených spolu 38, z celkovo prihlásených 32 zástupcov cieľových skupín sa  podujatia zúčastnilo 27, z toho boli prítomní zástupcovia 4 MAS, 4 VSP a 8 starostov – záujemcov o vytvorenie nových VSP. Celkom s lektormi a s organizátorom sa podujatia zúčastnilo 32 účastníkov. (Zoznam prihlásených a prezenčná listina sú v prílohe).

 

Priebeh podujatia: 

Stretnutie sa konalo v príjemnom prostredí penziónu Anka v Hriňovej. V úvode regionálny koordinátor privítal účastníkov a lektorov podujatia, predstavil program a informoval o pripravovaných aktivitách NSRV v roku 2012 ako aj o ešte plánovaných výzvach PPA na tento rok.

Prvý informačný blok pozostával z prednášok sprostredkujúcich stav implementácie PRV SR 2007-13 a aktivitách RRA v Banskobystrickom kraji. Prednáška pani N. Turčaniovej z regionálneho pracoviska PPA Zvolen poskytla účastníkom celkový prehľad využívania PRV s dôrazom na Banskobystrický kraj. V závere podala aj podrobnú informáciu o stave čerpania Osi 4 Leader v kraji.

Š. Repko, okrem oboznámenia účastníkov o aktivitách, činnosti a štruktúre RRA v kraji informoval aj rokovaniach Komisie Regionálneho rozvoja a CR BBSK, ktorej je členom.

Druhý informačný blok bol venovaný stavu príprav na budúce programovacie obdobie. K. Kammerová, ktorá zastupovala pani Oborilovú z CKO, informovala o stave príprav Partnerskej dohody na základe Stratégie Európa 2020 a návrhu odporúčaní EÚ pre Slovensko.

Následne J. Škríp riaditeľ oddelenia koordinácie subjektov regionálneho rozvoja sa vo svojej prednáške zameral hlavne na potreby princípov partnerstva a spolupráce pri tvorbe regionálnych a miestnych programov rozvoja, informoval o prípravách nového zákona o regionálnom rozvoji a zdôraznil hlavne potrebu orientácie na integráciu a to ako horizontálnu tak aj vertikálnu. V nasledujúcej diskusii účastníkov zaujímali hlavne otázky súvisiace s novou metodikou tvorby programovacích dokumentov na miestnej a regionálnej úrovni a vzťahy medzi integrovanými plánmi a PHSR.

Po obednej prestávke mal nasledovať blok venovaný problematike regionálneho rozvoja v úrovni BBSK. Vzhľadom k tomu, že V. Laššák sa počas obeda telefonicky ospravedlnil, regionálny koordinátor operatívne zaradil do programu pôvodne plánovanú prednášku Ľ. Beneho, ktorý sa podujatia nemohol zúčastniť, avšak poslal svoju prezentáciu. V tejto prednáške boli zosumarizované priority a opatrenia, vyplývajúce z pripravovaného nariadenia EP a Rady pre EPFRV na budúce programovacie obdobie pre prípravu Programu rozvoja vidieka. Zároveň P. Rusnák informoval aj o prvom stretnutí pracovnej skupiny pre prípravu PRV SR 2014-20. V nasledovnej diskusii sa účastníci zaoberali dvoma kľúčovými témami:

·         aká bude podpora BBSK pre prípravu na budúci Leader

·         aké budú pravidlá pre vytváranie partnerstiev pre Leader

Posledný blok bol venovaný námetom vzájomnej spolupráce RP NSRV pre Banskobystrický

kraj a MAS/VSP v roku 2013. Účastníci sa zhodli, že najužitočnejšie pre partnerstvá boli skúsenosti a poznatky získané na odborných exkurziách v zahraničí, zhodli sa, že aj v roku 2013 je potrebné uskutočniť takéto podujatie a navrhli ako cieľovú krajinu Portugalsko a hlavnú tému Leader. Okrem toho sa zhodli, že RP NSRV by sa v budúcom roku malo zamerať predovšetkým na podporu vytvárania verejno-súkromných partnerstiev a miestnych sietí. Podstatná časť diskusie bola venovaná problematike budúceho vymedzenia území partnerstiev pre integrovaný rozvoj financovaných z PRV a iných fondov.

V závere diskusie Regionálny koordinátor informoval o podujatí NSRV v Mojmírovciach, ktoré je určené práve pre začínajúce a pripravujúce sa verejno-súkromné partnerstvá. 

 

Závery a podnety z podujatia:

-       rokovať s BBSK o predstavách spolufinancovania MAS a podpore príprav VSP na budúce obdobie

-       pravidelne informovať o stave príprav na budúce obdobie

-       pomáhať formovať nové verejno-súkromné partnerstvá v BB kraji

-       odbornú exkurziu v roku 2013 zorganizovať na 4 noci do Portugalska v mesiaci júl

-       brožúru RP NSRV venovať propagácii domácich produktov, remesiel a podujatí v BB kraji

 

V Banskej Bystrici 22.11.2012, spracoval Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102