November 2012 – Účasť RK na medzinárodnom seminári organizovanom NSS MAS 26.-28. 11. 2012 v Kajale

20.12.2012 09:02

 

V dňoch 26.-28. novembra sa uskutočnil odborný seminár s medzinárodnou účasťou Vidiek v súčasnosti a vidiek v roku 2020, ktorý sa konal v stredisku Kaskády na juhozápade Slovenska a bol organizovaný  Národnou sieťou slovenských MAS (NSS MAS) v spolupráci s Regionálnym pracoviskom NSRV pre Bratislavský a Trnavský kraj. Zúčastnilo sa ho celkovo 86 zástupcov prevažne z miestnych akčných skupín zo Slovenska a Českej republiky, ale medzi účastníkmi boli aj zástupcovia rozvojových združení, obcí a Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

 

Prvý deň seminára patril prehliadke regiónu, miestnym špecialitám a príkladom realizovaných projektov na území MAS Stará Čierna voda a MAS Dudváh, ktoré boli hostiteľmi celého seminára. 

Samotný odborný seminár bol oficiálne otvorený na druhý deň 27.11.  príhovorom predsedu MAS Dudváh a predsedníčky NSS MAS. Odborný program pozostával zo štyroch blokov prezentácií.

Zástupca Európskeho Leader združenia pre rozvoj vidieka (ELARD), Stefanos Loukopoulos, v krátkosti predstavil združenie ELARD a porovnal vybrané ukazovatele z implementácie Osi 4 Leader v súčasnom programovacom období v 27 krajinách EÚ, medzi ktorými je Slovensko na posledných priečkach. Skúsenosti s implementáciou projektov, nielen prostredníctvom osi 4 Leader, ale aj z ďalších 10 podporných programov, prezentovala Maura Walsh, manažérka MAS Duhallow z Írska.

Druhý blok prezentácií začal stručným zhodnotením implementácie Osi 4 Leader na Slovensku a porovnaním stavu čerpania v jednotlivých MAS, ktorému sa vo svojej prezentácii venovala Gabriela Godálová z Regionálneho pracoviska PPA Nitra. V ďalších bodoch programu sa prednášajúci venovali prístupu Leader v budúcom programovacom období, kde ho má nahradiť komunitne vedený miestny rozvoj (CLLD - skratka z angl.). Jeho podstatu a dopady podrobne vysvetlil Radim Sršeň, zástupca združenia ELARD. Na legislatívne návrhy Európskej komisie v oblasti rozvoja vidieka po roku 2013 sa vo svojej prezentácií zameral Radoslav Jakub, zástupca DG Agri z Európskej komisie.

Tretí blok prezentácií naštartoval Roman Haken z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ktorý v krátkosti prezentoval štruktúry Európskej únie zaoberajúce sa Programom Leader. Zaujímavé informácie o príprave Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 poskytol Ľuboš Littera z Ministerstva dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja SR. Výsledky vyjednávania Národnej siete MAS ČR pri presadzovaní požiadaviek MAS na národnej úrovni predstavil jej predseda František Winter, ktorý okrem toho informoval účastníkov seminára aj o navrhovaných štandardoch pre MAS a o význame hodnotenia MAS.

Následne v štvrtom bloku seminára aktivity Národnej siete rozvoja vidieka SR pripomenul jej manažér Vladimír Vnuk.

Posledné prezentácie boli venované príkladom dobrej praxe, konkrétne projektom spolupráce MAS z východného, stredného a západného Slovenska. Medzi nimi bol aj projekt slovenskej MAS KRAS a českej MAS Moravský kras, v rámci ktorého prebieha výroba dvanástich filmov - cestovateľských sprievodcov o spoločnom kultúrnom bohatstve týchto regiónov. Hlavné aktivity medzinárodného projektu predstavila Silvia Pápaiová, manažérka MAS OZ Kras. Témou ďalšej prezentácie bolo zavádzanie systému regionálneho značenia miestnych produktov v niekoľkých MAS na Slovensku, ktorú zhrnula Elena Jankovičová, manažérka MAS Podpoľanie ako jednej zo zapojených miestnych akčných skupín. Tretí projekt dvoch slovenských MAS Zlatá cesta a Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, predstavila Janka Bačíková (manažérka MAS Zlatá cesta), ktorá oboznámila účastníkov seminára s myšlienkou Ekomúzea Hont a jeho produktovými balíkmi služieb. Prezentácia spoločného projektu MAS Dudváh a Stará Čierna voda pod názvom Po stopách spoločného kultúrneho bohatstva v srdci Podunajskej nížiny, ktorú odprezentoval manažér MAS Stará Čierna voda Ľudovít Kovács, ukončila posledný blok a zároveň aj druhý deň seminára, ktorý ešte neformálne pokračoval ochutnávkou miestnych produktov. Medzi miestnymi produktmi nechýbali slovenské lokše, zemiakové placky, komlóšske klobásky, bratislavské rožky (chránený produkt Slovenskej republiky v EÚ), 8 druhov jabĺk, hrušky, 100% ovocné šťavy a 10 rôznych druhov domácich destilátov.

Počas tretieho dňa seminára prebiehal workshop pod vedením Jely Tvrdoňovej, v rámci ktorého účastníci seminára pracovali v skupinách na návrhoch niekoľkých tém týkajúcich sa prístupu Leader v SR v programovacom období 2014 - 2020. Boli navrhnuté a prerokované nasledovné témy:

-       SWOT analýza pre multifond CLLD (komunitne vedený miestny rozvoj)

-       Ako ďalej v spolupráci CLLD?

-       Nie je LEADER ako LEADER

-       Stratégie CLLD

-       CLLD v partnerskom dohovore

-       Lobbing

-       Príprava MAS na nové programovacie obdobie

 

Všetky skupiny si navzájom predstavili svoje výstupy, spoločne o nich diskutovali a dohodli sa na ich prezentácii na nadchádzajúcej konferencii NSRV, ktorá sa bude konať druhý decembrový týždeň v Mojmírovciach.

 

Účastníci seminára pozitívne ohodnotili odbornú a i organizačnú stránku medzinárodného seminára. Z hľadiska výberu tém a ich obsahu ho ocenili ako veľmi prínosný s možnosťou využitia nadobudnutých poznatkov vo svojej ďalšej práci

 

 

 

V Banskej Bystrici 11.12. 2012,

 

spracoval Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102