November 2010 – spolupráca a partnerstvo v prístupe Leader

29.11.2010 09:29

Dvojdňové informačno-prezentačné podujatie k regionálnej  a nadnárodnej spolupráce v prístupe Leader  pre Miestne akčné skupiny a verejno-súkromné partnerstvá v Banskobystrickom kraji zamerané na spoluprácu s RP NSRV BB a na spoločné aktivity v nadnárodnej spolupráci.

 

Ciele:

-          zlepšiť vzájomnú komunikáciu a informovanosť

-          vyhodnotiť spoluprácu za rok 2010

-          prejednať možnosti spoločnej nadnárodnej spolupráce 

-          prerokovať možnosti a témy vzájomnej spolupráce v roku 2011

-          dohodnúť princípy a postupy spolupráce v propagácii Leader a PRV

-          námety a podnety pre budúci Leader

-          získanie spätnej väzby od účastníkov

 

Cieľová skupina:

-          miestne akčné skupiny a verejno-súkromné partnerstvá v Banskobystrickom kraji

 

Program podujatia

1.deň:

- možnosti spolupráce s talianskymi partnermi, diskusia

- poznatky a prezentácia výsledkov exkurzie do Fínska

- prezentácia výsledkov z odbornej exkurzie do Estónska

- zhrnutie poznatkov z Estónska, diskusia a závery

2.deň:

- prerokovanie vzájomnej spolupráce RP NSRV  s MAS a VSP v roku 2011

- spolupráca RP NSRV s MAS v propagácii realizácií PRV SR 2007-13

- zhrnutie spolupráce a závery

 

Lektori:  P. Molnárová (Terra e Sapori), P. Rusnák (RP NSRV BB), M. Kubaliaková (MAS Malohont), M. Feješ (MAS Podpoľanie)

 

Termín a miesto konania:

Penzión Klopačka, Špania Dolina, 24-25. novembra 2010

 

Účastníci:

podujatia sa zúčastnili v prvý deň celkom 23 účastníkov z toho 6 zástupcov za MAS Podpoľanie, 4 za MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, 2 za MAS Malohont, 2 za MAS Zlatá cesta, 3 za Partnerstvo Južného Novohradu, 2 za Partnerstvo Muránska Planina – Čierny Hron, 1 za Banskobystrický geopark, 1 lektor – Terra e Sapori a 2 za organizátora. V druhý deň sa na podujatí zúčastnilo 16 účastníkov z toho 6 za MAS Podpoľanie, 2 za MAS Malohont, 2 za MAS Zlatá cesta, 2 za Partnerstvo Južného Novohradu 2 za Partnerstvo Muránska- Planina – Čierny Hron a 2 za organizátora.

Pôvodne boli prihlásení i zástupcovia MAS Cerovina a VSP Stredný Gemer, ktorí sa na poslednú chvíľu ospravedlnili. Nezúčastnili sa a ospravedlnili aj zástupcovia VSP Horehron, MAS Hornohrad a VSP Hontiansko-dobronivské.

                                       

 

Priebeh podujatia:

Po uvítaní a schválení programu P. Molnárová predstavila možnosti spolupráce a potenciálnych partnerov z Talianska – združenia Confcomercio a Senigallia. Potom nasledovala diskusia a zhrnutie podnetov pre spoluprácu za slovenskú stranu (BB kraj).

Následne P. Rusnák informoval o poznatkoch a skúsenostiach z odbornej Exkurzie do Fínska, organizovanou centrálou NSRV a zároveň zodpovedal i na otázky účastníkov

Potom podal stručné zhrnutie svojich poznatkov z odbornej exkurzie do Estónska. Následne sa o svoje poznatky z tejto odbornej exkurzie podelili s prítomnými aj zástupcovia zúčastnených MAS Malohont, Podpoľanie a Zlatá cesta. Voľné debaty a výmena zážitkov nasledovali aj po „estónskej večeri“, ktorú nám podľa nami doneseného receptu ochotne pripravil Penzión Klopačka. Na záver sa účastníci zhodli, že to bola pre nich veľmi užitočná a inšpiratívna a veľmi dobre zorganizovaná a odborne pripravená exkurzia.

 

Druhý poldeň podujatia bol venovaný vyhodnoteniu spolupráce RP NSRV s MAS/VSP za rok 2010 a námetom na vzájomnú spoluprácu v roku 2011. Na záver rokovania prijali účastníci spoločné závery k prerokovaným bodom spolupráce predložených regionálnym koordinátorom a dohodli si vzájomné povinnosti a úlohy.

 ,     

 

 V Banskej Bystrici 26.11.2010

Spracoval: Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102