NOVEMBER 2009 – Tematický odborný seminár : Predaj z dvora

13.11.2009 08:46

 

Jednodňové podujatie pre záujemcov a potenciálnych beneficientov opatrenia 1.1 PRV Modernizácia fariem – Priamy predaj

 

Názov tematického seminára: PREDAJ Z DVORA

 

Ciele:

-          zvýšiť odbornú pripravenosť záujemcov o využitie opatrenia 1.1 PRV a absorbčnú kapacitu regiónu vo využití tohto opatrenia

-          skvalitnenie a rozšírenie služieb pre vidiecke obyvateľstvo a zvýšenie príjmov farmárov

 

Cieľová skupina:

-          potenciálni beneficienti a záujemcovia o opatrenie 1.1 PRV

 

Program seminára:

 

12:15 – 12:30 – prezentácia účastníkov

12:30 – 13:00 – obed

13:00 – 13:15 – otvorenie, predstavenie programu a lektorov (P. Rusnák, NSRV)

13:15 – 14:00 – opatrenie 1.1 – Priamy predaj (D. Bahledova, MP SR)

14:00 – 14:45 – hygienické požiadavky na predaj z dvora (Z. Mazúrová, RÚVZ)

14:45 – 15:30 – veterinárne požiadavky predaja z dvora (R. Janto, KVPS)

15:30 – 15:45 – prestávka, občerstvenie

15:45 – 16:30 – finančné riadenie a implementácia opatrenia Priamy predaj (P. Jurčišin, PPA) 

16:30 – 17:15 – diskusia, námety a podnety účastníkov (P. Rusnák, NSRV)

17:15 – 17:30 – závery a ukončenie seminára 

 

Termín a miesta konania, účasť:

-          11. novembra, reštaurácia Centrum, Hriňová

-          počet účastníkov: plánovaný 30, skutočný 43, z toho 37 z cieľovej skupiny

 

Zhrnutie, výsledky:

O seminár bol značný záujem, ktorý vysoko prekročil plánovanú účasť na seminári.

V úvode podujatia predstavil regionálny koordinátor činnosť a úlohy RP NSRV a následne program a lektorov seminára. Prvá prednáška bola zameraná na aktuálnu výzvu k opatreniu 1.1 PRV a dve následne prednášky boli orientované na hygienické a veterinárne požiadavky súvisiace s Nariadením vlády č. 352 Slovenskej republiky z 19. augusta 2009, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej. Posledná téma prednáškového bloku bola zameraná na prijímanie a hodnotenie projektov opatrenia Priamy predaj. V záverečnej diskusii lektori zodpovedali na konkrétne otázky účastníkov seminára.

Závery z diskusie:

Účastníci sa zhodli v tom, že opatrenie je príliš administratívne náročné a neprináša farmárom zjednodušenie a uľahčenie ich prístupu na trh, svedči o tom aj malý záujem o využitie tohto opatrenia ( v našom kraji doteraz len jedna žiadosť).

Smerom k sieti bola vyslovená požiadavka poskytnutia kontaktov na overených konzultantov pri spracovaní žiadosti. Účastníci sa sťažovali na neochotu pracovníkov Regionálnych PPA,  na druhej strane ocenili vysokú odbornosť a kvalitu lektorov.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102