Novela výnosu MP SR o poskytovaní dotácií na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka

17.12.2009 11:01

 

Dňa 12.12.2009 bolo uverejnené v Zbierke zákonov, v čiastke 184, oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 525/2009 Z. z. o vydaní výnosu č. 1600/2009-100, ktorým sa mení a dopĺňavýnos Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2357/2008-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka. Novela výnosu je účinná od 15. 12. 2009.

Výnosom sa:

·                         rozširuje množstvo účelov, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu na podporu všeobecne prospešných aktivít v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka (ďalej len "dotácia"),

·                         dopĺňa okruh možných príjemcov dotácie o Slovenskú poľovnícku komoru a poľovnícke organizácie,

·                         upravujú podrobnosti týkajúce sa dotácie poskytovanej na úhradu nákladov a strát na zvieratách a včelstvách v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení (výška dotácie, možný príjemca, prílohy k žiadosti).

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102