Nadácia Orange - Výzvy 2009

19.08.2009 08:54

 

Školy pre budúcnosť 

Grantový program je určený učiteľom základných a stredných škôl, ktorí chcú pre svojich žiakov pripraviť pútavé a netradičné hodiny. Vítané sú projekty využívajúce moderné vyučovacie metódy, aktívne zapojenie žiakov či študentov, hodiny v netradičnom prostredí, zapojenie rodičov či iných subjektov na vyučovaní.
 
Celková vyčlenená suma: 150 000 €
Maximálna podpora pre jeden projekt: 1 500 €

Každá škola môže poslať najviac tri projekty, z ktorých môžu byť podporené dva.
 
Dôležité termíny:
Uzávierka podávania žiadostí:        27.10.2009 (vrátane)
Vyhlásenie výsledkov:                    1.12.2009
Realizácia:                                    december 2009 – máj 2010

Na stiahnutie:

Program "Školy pre budúcnosť"

Formulár žiadostiŠtipendium pre znevýhodnených

Štipendijný program je určený študentom stredných a vysokých škôl, ktorí majú ťažké zdravotné postihnutie a sú znevýhodnení oproti svojim zdravým rovesníkom. Program chce študentom pomôcť prekonávať prekážky a umožniť im študovať na strednej či vysokej škole podľa svojho výberu.
Cieľom štipendijného programu je zlepšovať prístup študentov s ťažkým zdravotným postihnutím k vzdelaniu, napomáhať ich integrácii prostredníctvom podpory vzdelávania. Programom chce Nadácia Orange  poskytnúť študentom priestor pre rozvíjanie ich vedomostí, zručností a pomáhať im tak meniť kvalitu svojho života a nachádzať si uplatnenie v živote.

Celková vyčlenená suma: 35 000 €
Maximálna výška štipendia: 1 000 €

Dôležité termíny:
Uzávierka podávania žiadostí:         16.10.2009 (vrátane)
Vyhlásenie výsledkov:                     16.11.2009
Realizácia:                                     december 2009 - máj 2010
Na stiahnutie:

Program „Štipendium pre znevýhodnených“

Formulár žiadosti

 


Šanca pre talenty

Program je zameraný na podporu talentovaných študentov stredných a vysokých škôl, ktorí dosahujú v rámci svojho štúdia vynikajúce výsledky a chcú napredovať v rámci svojho štúdia. Program kladie zvláštny dôraz na podporu štúdia dievčat v odboroch zameraných na IT. Program chce študentom napomôcť k osobnostnému, odbornému rastu a rozvoju ich nadania.
 
Celková vyčlenená suma: 40 000 €
Maximálna podpora pre jeden projekt: 2 000 €
 
Dôležité termíny:
Uzávierka podávania žiadostí:      14.10.2009 (vrátane)
Vyhlásenie výsledkov:                  9.11.2009
Realizácia:                                  november 2009 – máj 2010
Na stiahnutie:

Program „Šanca pre talenty“

Formulár žiadostiZelená pre seniorov

Cieľom programu je podporiť zaujímavé, inovatívne projekty zamerané na cieľovú skupinu seniorov, ktoré prioritne riešia ich integráciu a sebarealizáciu a prispievajú k zvyšovaniu kvality života seniorov najmä v nasledujúcich oblastiach:
- Zvyšovanie gramotnosti a zručností seniorov v oblasti práce s počítačom a s internetom
- Sebarealizácia Integrácia do spoločnosti
Do programu sa môžu zapojiť mimovládne organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie, kluby, spolky, nadácie, a pod.), samosprávy (obce a mestá), zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť, rozpočtové organizácie - knižnice, múzeá, galérie, kultúrno-osvetové centrá, školy.
Program nie je určený pre podnikateľské subjekty a fyzické osoby.

Celková výčlenená suma: 40 000 €
Maximálna podpora pre jeden projekt: 2 500 €

Dôležité termíny:
Uzávierka podávania žiadostí:     30.9.2009 (vrátane)
Vyhlásenie výsledkov:                 5.11.2009
Realizácia:                                december 2009 – máj  2010

Na stiahnutie:

Program „Zelená pre seniorov“

Formulár žiadosti


Bližšie informácie: https://www.nadaciaorange.sk/

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102